Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 nájdení 0 - 20 z 45

[DB 3.118.7] V nížině chtěl dosud žijící Lamech dokonce podniknout velmi rozsáhlé prohledávání; ale když vyzbrojil již 10.000 poslů, pravil mu Pán:

[DB 3.142.10] Přičinlivému občanstvu pak oznámíme, aby předně proměnil všechna velká městská náměstí v úrodné zahrady; za druhé: ulice, které jsou široké, ať osází ovocnými stromy; za třetí: terasy domů ať přemění rovněž v zahrady; za čtvrté: rovněž tak velkou městskou zeď, která sama může poskytovati pro 100.000 lidí všelikou zeleninu a ovoce; za páté: vnější obvod města s houpačkami bude proměněn v pole; za šesté: Každá zbytečná budova bude zbořena a rovněž v zahradu přeměněna, a již touto manipulací budeme uvedeni za rok do tak příznivého stavu, že jej bude možno jistě nazvat záviděníhodným!

[DB 3.219.2] Asi 200.000 mužů vyšlo, aby vyšetřili příchody k tomuto horskému údolí, a kdekoli se ukázala sluje anebo jiný možný příchod přes vysoké pohoří, bylo ihned použito všeho možného, aby tato místa byla učiněna co možno nepřístupná.

[DB 3.232.4] Co však pravila druhá strana vyšších kněží k tomuto pro ni zcela neočekávanému zjevu? Spustila nářek nad touto ohavností, uchvátila ve vší rychlosti všechnu svou záložní moc, skládající se z 30.000 mužů a chtěla pachatele napadnout.

[DB 3.233.4] Když jsem uslyšel takové rozhodnutí od rozezlených vyšších kněží, pomyslel jsem si: Můj někdejší přítel, nyní pán a král celého Hanochu, má sice asi padesátkrát větší moc, ale ta je rozdělena do města rozlehlého na dny cesty, a proto by se na jednotlivých místech sotva mohla udržet proti semknuté moci 30.000 dobře vycvičených bojovníků!“

[DB 3.245.6] Od pilíře vedla dolů podzemní, přes 2 střevíce průměru mající roura asi 200 sáhů do zcela skryté uměle vybudované jeskyně. V této jeskyni, která byla tak velká jako nyní dost velká modlitebna, byly vodním kolem poháněny mohutné měchy, které v každé sekundě dopravily zmíněnou rourou do jednoho z chrámů asi 10.000 kubických stop vzduchu. Každý chrám měl ovšem v údolní sluji vlastní měchy.

[DB 3.247.3] Chrám byl velmi prostranný a na galeriích a v přízemním prostoru mohl pojmout dobře asi 20.000 lidí, aniž by tím vznikla tlačenice

[DB 3.262.10] Jako stojím nyní před tebou nahý, tak pravdivě a jistě jsme pak také i s králem v několika málo minutách ztraceni! Již nyní stojí nás asi 500.000 bojovníků kolem velkého paláce generálova postavených do bitvy; stačí jeho pokyn a za chvíli tu nejsme!

[DB 3.292.5] Po těchto Mahalových slovech přikázal Fungar-Hellan ihned všemu svému služebnictvu a velkému služebnictvu, všech na volné noze opět postavených vyšších kněží, kteréžto obé služebnictvo mužského a ženského pohlaví čítalo přes 10.000 hlav, aby opatrně po tři hodiny vyprazdňovalo hrad a pak odneslo poklady do velkého královského hradu a po třech hodinách aby byl tento kněžský hrad na všech tisíci koutech a rozích zapálen.

[DB 3.311.12] Generál však pravil: „Právě touto svobodou jsem vás zkoušel a toho bylo třeba, abych vám svěřil nejdůležitější nový úřad. Proto po této škole přichází nyní hlavní zkouška, v níž můžete buď obstát, anebo navěky padnout. Proto dejte mně ihned bez další odmluvy odpověď na mou vám danou otázku, jinak nechám ihned nad vašimi hlavami 10.000 meči mávat!“

[DB 3.316.4] Ježto tedy takovýto plán musel nutně padnout, byl ihned navržen jiný. Ten plán záležel v tom, že Fungar-Hellan dal během 6 týdnů zřídit 20.000 plochých člunů, z nichž každý měl pohodlné místo pro 100 mužů. Vory-čluny byly zhotoveny z nejkrásnějších cedrů, z nichž každý strom byl 12 sáhů dlouhý, takže celý člun měl tu délku, při níž pak měl také 6 sáhů šířky.

[DB 3.327.8] Neboť dá-li někdo někomu slovo, musí mu je dát na určitou lhůtu, jinak je jen licoměrník a zchytralý řečník, který činí sice slib, ale ježto neurčuje dobu, během které by dostál slibu, je jeho slib pouhou lží, neboť splnění svého slibu může natáhnout do nekonečna a může učinit něco teprve v 1.000 anebo 10.000 letech, co by jinak musel učinit v ustanovené době.

[DB 3.328.2] Avšak Gurat pravil po chvíli generálovi: „Co učiníme? Zde je třeba kousnout jednou do kyselého jablka a nic jiného, ani pod tím, ani nad tím. Za měsíc je třeba dodat 100.000 mandelů pšenice, rovněž tolik žita a rovněž tolik ječmene a pak 20.000 velbloudů, 40.000 volů a 200.000 ovcí, jinak jsme načisto vystaveni obyvatelům vysočiny.

[DB 3.346.4] Nám je tedy dána velká moc! A i když nyní Noe k záchraně tisíců připravil přirozeným způsobem jen j e d e n velký záchranný koráb a vy byste v něm nenalezli útulek, protože jsou vás miliony, přece to pro vaši záchranu nic na věci nemění; neboť v případě vašeho opravdového obrácení k Bohu jsme s to zbudovat v jediném okamžiku 100.000 podobných záchranných korábů, v nichž byste se mohli všichni dostat zcela neporušeni a co nejlépe uchováni do obnovené Země!

[RB 1.71.11] Když mne generál takto utěšoval a poučoval, vstoupil komorník milostivé zhurta do pokoje a pravil: ‚Milostivá vám vzkazuje, že to, co vám dala jako odškodnění, za zcela žádných podmínek nechce a nevezme zpět. Kdyby to však bylo snad příliš málo, je ochotna dát vám ještě víc.‘ Zlostí jsem se kousl do rtů a nemohl jsem opravdu promluvit. Ale zato se ujal za mne slova generál a pravil: ‚Řekněte milostivé, že těchto 200.000 zlatých není za oběti, které jí tento muž přinesl, nic jiného než nejvšivější veteš! Na jeho místě by byl milion příliš málo. Neboť čest důstojníka, jakým byl on, se takovou veteší nezaplatí! Proto ať jen nejmilostivější sáhne do velké pokladny a ať tomuto čestnému muži, jemuž není rovno, nahradí čest, kterou mu nohama pošlapala! Rozuměl jste mně?! Řekněte však milostivé, že to od ní požaduji já, kníže N.N., otec tohoto mého nejmilejšího syna. A také jí řekněte, aby si pro budoucnost nedělala naději, že bude tímto mým jediným synem kdy opět přijata, a aby se také nikdy neopovažovala nosit jeho jméno. Rozuměl jste všemu?!‘ ‚Ano, vaše jasnosti!‘ ‚Tak už zmizte!‘ zahřměl generál. Komorník se poklonil až k zemi a odešel.

[VEJ 1.12.9] Ježto však v této době navštěvovalo Jerusalem vždy mnoho lidí, také mnoho pohanů, kteří zde kupovali a prodávali různé zboží, jako nářadí, tkaniny, dobytek a plodiny všeho druhu, ztratila tato slavnost v té době posvátnou vážnost docela a ziskuchtivost nutila. dokonce kněžstvo, aby na tuto dobu pronajímalo nádvoří a chrámové předsíně kupcům, Židům či pohanům, za dosti značný obnos, takže takový nájem v chrámě na dobu trvání slavnosti činil přes 1000 stříbrných, což tehdy byla ohromně velká a těžká peněžitá částka, mající větší věcnou hodnotu, nežli v nynější době 100.000 zlatých.

[VEJ 1.22.5] Praví NIKODÉM: „Ach, ach, milý Mistře, to půjde těžko! Jsem každodenně velmi zaneprázdněn a nemohu se tak snadno uvolnit! Považ, v městě a nejbližším okolí žije - i s cizinci přes 800.000 lidí, o něž se musím jako jejich představený mnoho a mnoho starat; vedle toho čekají pak na mne ještě denní záležitosti chrámové, které nemohu nikdy odkládat. Nedostane-li se mi tedy té milosti zde v Jerusalemě, budu se jí bohužel muset zříci! Hle, k tomuto podniku potřebuji nejméně 3 plné dny a to by bylo při mém povolání tolik, jako pro jiného tři roky.

[VEJ 1.233.14] Po celé délce vaší téměř pět hodin dlouhé cesty jste zpustošili při zřizování vaší tajné podloudné cesty téměř tisíc krásných mladých cedrů a několik tisíc jiných podřadnějších starých a mladých kmenů a způsobili jste Kisjonovi podle výkazu přísežných odhadců škodu v hodnotě více než 10.000 liber. Nuže, jak nahradíte tuto škodu?!“

[VEJ 1.233.16] Uvažuje-li se podle práva Božího, nemusíme za lesní pych dávat náhradu, protože Země je naše a my s ní můžeme dělat co chceme, Ale vzhledem k větší, ovšem jen zdánlivé pozemské moci, kterou vy Římané protiprávně vykonáváte nyní nad námi, uvolíme se k náhradě; ale z 10.000 liber musí dobrých asi devět desetin odpadnout; neboť tolik znalostí máme také, abychom dovedli posoudit, jakou cenu mají stromy, které jsme porazili a z nichž jsme ovšem použili jen nepatrnou část k případné stavbě mostů; a v čem je tedy vlastně tolik škody?! Je tu nyní nová cesta, kterou může celník Kisjona zcela dobře používat! Kdyby ji byl zakládal sám, přišla by ho nejméně na 1000 liber; nyní tam může zřídit nové mýto a v jednom roce vybere třikrát tolik nežli nás stála celá ta cesta.“

[VEJ 1.233.17] Praví vrchní soudce: Ve jménu císaře a jeho moudrého zákona odsuzuji vás, ježto škoda byla zjištěna přísežnými odhadci a protože si jako předstírané děti Boží osobujete veškerou moc nad celou Zemí, z čehož vyplývá, že také císař je pod vaší mocí, o čemž se mu dosud bezpochyby ještě ani nezdálo, vy však jste se takovým nejvýš hanebným osobováním dopustili zřejmé urážky veličenstva vůči posvátné osobnosti císařově, odsuzuji vás k pokutě 20.000 liber, z čehož třetina připadne k dobru Kisjonovi, dvě třetiny pak císaři; mimoto jste prohlášeni za zbaveny všech svých zástav!

1 2 3 Desktop Impresum