Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 60 - 80 z 25488

[DB 1.10.3] A do tvého srdce vryl jsem ti zákon, jak jej také vrýti máš do srdce Evina, a na znamení, které má připomínati vám a všem, kteří vás budou následovati soudy Boží za váš hřích, nechám tu a tam vzniknouti hory, které tu budou střídavě hořeti až na konec časů a zanechám vám blesk, který vám má připomínat někdejší zničení, a vždy následující hřmění, které vám má vždy mocně zvěstovati jméno velkého a silného Boha, kdybyste na Něho někdy měli anebo mohli zapomenouti.

[DB 1.10.6] A nyní pohleď sem Adame, a také ty Evo, do Mého levého oka, které nad Mým srdcem dobrotivě a milostivě září naproti vašemu pravému oku, - pohleďte ještě jedna slza visí na jeho řase a hleďte, tato slza jest větší nežli všechny ty slzy, které se již z těchto očí pro vás vyronily!

[DB 1.10.7] Tam, kde se onen velký pás na daleké obloze jeví býti rozdělen, tam pohlížejte rádi a buďte vždy vděčni a hluboce dojati, kdykoli tam pohlédnete, neboť toto místo má vám a také celému stvoření sloužiti za věčně trvající znamení vaši věrolomnosti vůči Mně a Mého tehdejšího rozchodu s Boží svatostí ze slitování s vámi a tento pás na místě, kde se jeví jako opět navázán, má vám připomínati velké zprostředkování věčné Lásky, kterouž jsem od věčnosti mezi nedotknutelnou svatostí Boží a mezi vámi, kteří jste zpronevěřile hřešili opřed tváří jeho bezmezné svatosti.

[DB 1.10.9] A tato slza vyjde jednou vám a vašim potomkům jako krásná jitřenka, která bude osvěcovati všechny národy Země, kteří vás budou v Čase časů následovati ve vašich lítostných a truchlivých šlépějích a napřed ještě bude omývati zemi od páchnoucího bahna hříchu a očišťovati bude vaše slzy lítosti a smutku od nečistoty hada.

[DB 1.10.10] A nyní pohleďte ještě jednou sem: Tuto slzu nechám padnouti na jeden dosud bílý květ tohoto keře mezi dvěma již oplodněnými květy Evinými a z ní jednou vykvete čistá žena, která rozšlape hlavu hadovu. A had ji sice také kousne do paty, ale jed jí neuškodí, a z ní vzejde, co je nyní před vámi, krásná jitřenka všem národům Země, kteří jsou dobré vůle a věčný soud všem vzpurným dětem hada!

[DB 1.10.11] A duchové z Lůna svatosti Otcovy sestoupí tělesně k Zemi a budou vašim dětem zvěstovati velký Čas a způsob příchodu Toho, jenž nyní stojí před vámi a kterého ještě nyní slyšíte a vidíte a budoucně až do zaslíbeného příchodu již neuslyšíte a neuvidíte a podle zaslíbení svatého Otce skrze Mne jako věčné lásky v Něm.

[DB 1.10.12] A nyní jste slyšeli vše, čeho je vám třeba věděti k přijetí Mého požehnání!

[DB 1.10.15] A tato Mého milostivého požehnání oběť, vašich srdcí budiž vám dána jako svatá služba, kterou jste Mně povinni konati vždy, kdykoli se přibližujete kvůli tomuto Mému požehnání. Toto nové a snadné přikázání, které jste právě obdrželi z mých úst, budiž prvá církev, kterou zakládám před vámi na Mou památku, a ať vám věčně připomíná skutky slitovné lásky a ať vás přivede zpět k svaté bázni Boží!

[DB 1.11.2] A ejhle, Můj lenivý a velmi špatný nájemný sluho, který jsi ještě velmi nahluchlý, neboť musím ti říkati jako nějakému školáčkovi každé slovo jednotlivě do pera a ještě Mně nerozumíš a tážeš se Mne často dvakrát, třikrát, pětkrát, často až desetkrát, a hle, Já ti opakuji vždy přesně každé slovo! Proto buď pozornější, aby to šlo rychleji kupředu nežli dosud, neboť svět potřebuje v nejkratší době dokončení tohoto díla Mé velké milosti! Dej si to říci ode Mne svatého Otce, který je cele Láskou ve vší Své Bytosti

[DB 1.11.4] A ejhle, bázeň urychlila Evin čas a ona byla s bolestmi zproštěna zapovězeného ovoce, které byl do ní vložil ve slepotě Adamově had.

[DB 1.11.8] „Neděste se a nebojte se sluhy Jehovy, jenž je vám vyslán shora, aby vám ukázal Zemi a osvětlil bloudění světa – a také vás a vaše potomky trestal, kdybyste se někdy odvrátili od cest věčné Lásky a nekonečné Boží svatosti.

[DB 1.11.9] Hleďte, tento plod není již pro vás hříchem, jest to však následek trojí neposlušnosti vůči Bohu a jest smrt vašeho těla, kterou jste zplodili ve svém těle svou touhou v sobectví. Tento plod nesmíte od sebe odvrhnouti, nýbrž podržte jej podle vůle shora na svědectví o vás samých a o vašem pokoření, abyste nyní zvěděli, kterak skrze vás přišel do světa hřích a hříchem pak smrt, plod sám pak nazvete Cahin (Kain) aneb „smrtonoš!“

[DB 1.11.11] A anděl přistoupil k levé straně Adamově, a Eva s plodem na pravé ruce se postavila po pravé straně Adamově, aby její srdce zůstalo prosto jakéhokoli břemene a mohlo zůstati budoucně na všech cestách a stezkách obráceno k člověku.

[DB 1.11.19] „Adame! Ty ses nyní mnoho dozvěděl na daleké cestě po zemi, a viděl jsi její pevniny a její vody a také jsi viděl, co na nich a v nich jest, roste a se pohybuje; a viděl jsi velkého mamelhuda a od něho dolů všechna zvířata až k nejmenšímu z plazících se červíčků, a viděl jsi silného žraloka a všechnu zvířenu vod až k malým obyvatelům kapky, a viděl jsi také veškeré ptactvo ovzduší, od ohromného orla až po kolibříka a od tohoto až po nejmenšího komára, a vyzkoušel jsi veškeré jejich síly, jejich způsobilost a užitečnost; a také jsi z toho viděl, jak bohatě se věčná Láska o tebe postarala skrze tebe také o Evu.

[DB 1.11.20] Oslovoval jsi hory, a hory ti daly odpověď; tázal ses moře a moře ti odpovídalo, a obrátil jsi svůj hlas do hlubiny Země a odpověď nezůstala na cestě, a obrátil jsi tón své řeči ke všem stromům, keřům, rostlinám, bylinám a k veškeré trávě a vše ti sdělilo svá jména a uctivě ti vyprávělo o své způsobilosti a z ní plynoucím používání pro vás podle tvé svobodné livovůle; a tak ti dalo také každé zvíře, které jsi oslovil hlasem svých prsou, každé svým způsobem slyšitelnou a rovněž zcela určitou odpověď a oznámilo ti, pokud je určeno k tvým službám a slepě poddáno tvé vůli, a větry tě učily, jak bys jich používal podle své vůle, a toto vše viděla slyšela a poznávala též Eva.

[DB 1.11.24] A nyní pohleď Adame, a poslyš Evo! Ještě jste nyní v ráji, tam, kam vás postavila věčná láska a před a po vašem hříchu a před a po zboření, ale kdybyste snad někdy zapomenuli věrně zachovávati zákony Lásky a přikázání moudrosti svatého Otce, pak budete tímto plamenným mečem z této krásné zahrady vyhnáni a nebudete budoucně nikdy po celý čas vašeho tělesného života a až do doby zaslíbení ani žádný ze všech vašich potomků dovnitř vpuštěni – až teprve po této době děti vykoupení a z něho vznikajícího nového stvoření věčné Lásky.

[DB 1.11.28] Avšak také Mne spatříte kdybyste se snad odchýlili od zákona Lásky a od přikázání svatého Otce, jak Mne dosud vidíte s plamenným mečem v pravici abych vás vyhnal ze zahrad a tobě, Adame, vzal velkou část daru věčné lásky a její velké milosti a nechal tě pak slabého a bojícího se nejmenšího šelestu trávy.“

[DB 1.11.30] A pohleď, toto vše, co měl Adam jako dar, chci dáti vám jako trvalou dávku a ještě nesčíslně více a něco nekonečně většího, co jsem já Sám, a vše, co mého jest, bude také vaše, budete-li Mne milovati a jinak nic jiného nežli milovati! (skutky)

[DB 1.12.1] Ó, děti Adamovi! Proč se nechcete státi raději dětmi Mými ? Ó, jakého úsilí a namáhavých prací vás to stojí, abyste si vydobyli ten Adamův chléb, s něhož kape pot vašich rukou a který mimo to je pomazán slinou hadů a napojen jedem hadím, a tím ve své nemíře pojídáte smrt časně a pak také věčně!

[DB 1.12.2] Můj chléb, který jest pomazán medem Mé lásky a napojen mlékem věčně svobodného života ze Mne a který byste mohli požívati v nejvyšší hojnosti veškeré přemíry, a který by vám věčně nikdy neuškodil, nýbrž by vás posílil a vší mocí a silou ze Mne věčně a také i časně vyzbrojil, kdybyste ho jen přijali, - hleďte tehdy po Mém nejvyšším skutku, jímž jest velké dílo vykoupení pro vás, tehdy byl tento Můj chléb velmi drahý a lidé si jej mohli jen v malém daru, nejinak nežli zase jen svou Mně za to obětovanou krví a tělesným životem vykoupiti, a tento Můj chléb chutnal tehdy trpce v ústech kupujících a nebyl ještě pomazán medem lásky a napojen mlékem svobodného života také již časně, nýbrž jak med tak i mléko byly v dobrém odvážení přidány truchlícím kupcům teprve v říši duchů; a hle, přece tu bylo velké množství kupců!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desktop Impresum