Help

jakob-lorber.cc

1271 1272 1273 1274 1275 nájdení 25480 - 25488 z 25488

[VEJ 10.244.1] Pravil na to hospodský: „Ty jsi sice nemluvil špatně, ale já ti musím na to přece jen poznamenat, že jsme my, čistí Římané, vámi označovaní pohané, nikdy nic zvláště dobrého neslyšeli o vás, jeruzalémských kněžích! Neboť jste plni pýchy, plni sobectví a vládychtivosti a pronásledujete každého člověka, který se odváží přijít vám na oči s čistou pravdou a jsem velmi toho mínění, že vaši proroci, které jste sami ukamenovali, protože vám říkali pravdu, neměli nepravdu, když vám prorokovali pro vaše ne velmi chvalitebné vlastnosti záhubu.

[VEJ 10.244.2] Neboť mnoho, co o vás předpověděli, se pokud vím, splnilo a máte ještě leccos očekávat a to se také dostaví. Neboť váš boží kult spočívá pouze v tom, že máte všelikými drahocennostmi dobře vybavený chrám, obětní oltář a tak zvaný svatostánek, opatřený tak zvanou archou úmluvy, která prý pochází ještě od Mojžíše a Arona, zatím co jste však tu starou archu odstranili a donesli tam novou, která je prý bez síly a bez účinku, což vědí velmi mnozí Římané. Tu se jako pravdymilovný Říman táži: Pročpak nezůstáváte při pravdě, ale zato klamete a obelháváte lid, vháníte jej násilím do temnoty pouhé pověry, zatím co však sami nevěříte ani písmeno z toho, čemu učíte lid?

[VEJ 10.244.3] Nebylo by tedy s vaší strany rozumnější, abyste shledavše, že stará archa ztratila sílu, řekli lidu: „Náš Bůh nám odňal pro naše mnohé hříchy Svou milost; proto čiňme všichni náležité pokání a prosme Boha tak dlouho, až Se ve Své milosti opět smiluje nad námi!?“ Ale hle, to jste neučinili; pro lidské blahožití a světskou čest jste raději lid podváděli, než abyste se -byli s lidem opět obrátili k vašemu Bohu!

[VEJ 10.244.5] Duchovní poklady jsou zajisté neporovnatelně cennější nežli poklady hmotné; neboť hmotné poklady jsou pomíjivé a podléhají trouchnivění, ale poklady duchovní trvají dál a dále a tvoří mezi lidmi dobro a dobré a pravdivé se má mezi lidmi vždy vzestupně udržovat, dokud zůstane tato Země obydlena lidmi.

[VEJ 10.244.6] Utvoří-li se však někde společnosti lidí, kteří se z pýchy, vládychtivosti , sobectví, jakož i z lenivosti postaví všemi jim po ruce jsoucími prostředky proti dobrému a: pravdivému, pak je snadno pochopitelné, že tací lidé a národ, který se k nim přidává, budou den ze dne klesat hlouběji a hlouběji do temnoty a budou pronásledovat ony Božstvím probuzené muže, kteří se odváží vystoupit s pravdou proti nim a jak se mi zdá, není tomu tak u vás Židů teprve teď, nýbrž již odedávna se s politováním stávalo, že jste pronásledovali všechny ony muže, kteří chtěli u vás opět zavádět staré božské pravdy.

[VEJ 10.244.8] Neboť až opět přijdeme, nebudeme šetřit vaše města a synagogy v nich, jako jsme je šetřili dříve; proto ti radím, abyste nepronásledovali moudré a pravdy plné muže, nýbrž abyste je laskavě přijímali, vyslechli a pak se podle toho zařídili a potom budeme snadno stejného smýšlení.

[VEJ 10.244.9] Já bych byl tohoto Galilejce nanejvýš žádostivý a dal bych své poloviční jmění za to, kdyby poctil Svou návštěvou moji hospodu! A jsem tedy toho mínění, že byste vy jeruzalémci měli rovněž tak učinit a bylo by pro vás jistě lépe, kdybyste byli mého smýšlení a mého přání, co nejvlídněji přijali a vyslechli moudrého Galilejce, potom však také dělali, co by vám pověděl dobrého a pravdivého. A pravím ti, milý příteli: Vše dobré a pravdivé se nakonec odmění samo sebou; opak se však trestá také sám sebou!

[VEJ 10.244.11] Pravil poté zcela rozpačitě, farizeus: „Milý hospodský, můžeš se svého stanoviska mít zcela pravdu: Pravda a dobro se má především hledat, - ale kde je domovem? Nakonec je a zůstává člověk přece jen vždy odkázán na nějakou víru a váš Isidin závoj ještě nikdo neodhalil! A tak jsme toho mínění, že je lépe ponechat lid při nějaké systemizované víře - ať už obsahuje ve svých článcích mnoho anebo málo pravdivého - nežli ho příliš seznamovat s novými pravdami, které nakonec nemůže ani úplně pochopit, přitom však starou víru opouští a začíná pak staré představené víry nenávidět a pronásledovat.“

1271 1272 1273 1274 1275 Desktop Impresum