Help

jakob-lorber.cc

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nájdení 180 - 200 z 3247

[DB 2.70.11] Neboť dokud jsi mi jen Tvůrcem, věčným, nekonečným Bohem, z mé strany vůči Tobě a vůči Tvému veškerenství, ve vší Tvé božské Bytosti vůči - jak již řečeno – poměr mé nejúplnější nicotnosti.

[DB 2.73.7] Nebudou tu tedy duchovní lidé nikdy tak společensky pospolu a navzájem žít, jako my zde na Zemi?

[DB 2.76.21] Protože však tento rozhodující okamžik je nejtrpčí, jak ze strany srdce, tak nejméně i ze strany světského rozumu, ocitne se srdce nad tím v největším šílenství, jelikož teď je prosto zcela všeho světla jako rozum bez srdce vší tepelné a zápalné látky pro své klamné světlo.

[DB 2.86.14] Jestliže jste tu vše se světlem své lásky nalezli, pak zajisté poznáte, jakou hodnotu má celá Země vůči nejmeímu vnitřnímu pokladu života ze Mne.

[DB 2.86.16] Ty, Můj milovaný Joriáši, však nyní povstaň a ukaž těm ostatním nejmeí část toho, co jsi nyní v sobě ze Mne žárem své lásky nalezl. Amen.“

[DB 2.87.1] A ihned povstal žhoucí Joriáš a obrátil se podle vůle Abedamovy těmito slovy ke všem přítomným a věrně jim líčil nejmeí část v sobě nyní nalezeného pokladu, který je nekonečný. Slova, která k nim promluvil, zněla takto:

[DB 2.87.4] Proto zde může být k slabému porozumění sdělena jen nejmeí část malé části. Nepravím, milí otcové, bratři a děti, nadarmo „k slabému porozumění“, neboť pozemské slovo je sotva jen nejzevnější kůrou několik století starému stromu.

[DB 2.87.6] A kdo by konečně teprve ze zevnějšku kůry poznal všechny ty duchovní divy, které v sobě skrývá nejmeí vlákno dřeva, jak se právě tu připravuje mnoha tisíci duchovních listoví, květ, plod se všemi je obklopujícími a je pronikajícími částmi?!

[DB 2.87.8] A jako však vše toto a ještě nesčíslně více toho nemůžeme seznat z vnější kůry stromu, oč ještě mnohem méně může někdo slovy jazyka vypravovat nejmeí částečku toho, co tento nás všech přesvatý, přelaskavý Otec připravil v srdcích těch, kteří Ho nadevšecko milují!

[DB 2.90.8] Hle, pro takové po přednosti žíznící laskavosti ze Své strany zase nikterak nejsem, ale tím spíš opět ze Své jiné strany jsem pro to, aby se někdo tak pokořoval, že chce být raději poslední než prvý, raději sluhou než pánem, raději nejmeím než největším, raději zneuznáván než příliš vysoko hodnocen a raději být posledním sluhou než prvým velitelem. Hle, pro to jsem ze Své strany opět velice!

[DB 2.97.18] Nebudu-li tě však z tvého srdce volat, pak také nezaznamenávej, nýbrž v tomto volném čase poučuj děti, bratry a otce, i ženské pohlaví, avšak víc ve čtení než v zaznamenávání a pak také dávej pozor na písaře, zda to, co bylo tebou ze Mne zaznamenáno, pravdivě, přesně, dobře a správně opisují.

[DB 2.99.12] Pročpak se tak silně bojíte nás mnohem meích, ale zato pravých lidí, že proto váš v zimnici se třesoucí pytel sdílí svou bázeň dokonce zemi?

[DB 2.99.24] Nebylo by vám libo mi sdělit, avšak z jisté vzdálenosti, je-li to totiž mé nepatrnosti červa dopřáno vaše ohnivé veličenstvo o to snažně prosit, která vysoká svatá vůle vás přiměla k tomu, že jste se dali na svých svatých nohou donést sem k mé ošklivosti?“

[DB 2.102.2] A když to vše uslyšel lid, aneb ozbrojení muži i s jejich ženami a dětmi, z úst svého jinak tyransky neúprosného velitele, začal ihned jásat a převelikou radostí chválit a velebit ze všech sil Toho, jenž Horadala tak umírnil a dal mu tak dobré, mírné a laskavé přikázání.

[DB 2.105.12] Jelikož však had již dávno u Kaina vyčíhal, že je velkým slabochem v těle, vzal na sebe ihned podobu přepůvabné ženy a takto se s panenskou ostýchavostí přiblížil k tomuto slabochu, takže byl neschopen přikázat svým očím, aby se nepásly na všelikých svůdných tvarech její nejvýš klamné bytosti.

[DB 2.105.17] Had ozdobil vaše dcery nejkrásnějším tělem, a nikdo mu nemůže odporovat. Proto jste tedy zavedli mnohoženství proti všemu Božímu řádu, podle něhož jsme se stali já jen jako jeden muž a Eva jako jedna žena skrze nekonečnou sílu lásky Toho, který dosud mezi námi prodlévá a tobě právě třikrát naporučil lásku proto, že tu má všechna láska tělesná přejít do života duše, potom všechen život duše do ducha a potom má všechen sjednocený život lásky jak těla, tak také z duše v duchu přejít z ducha v Boha.

[DB 2.105.18] Jak můžete však toto učinit při vašem mnohoženství?!

[DB 2.105.21] Proto se vzdejte mnohoženství a ustupte zpět do starého Božího řádu, tak teprve budete moci úplně zvítězit nad smrtí, která řádí ve vašem těle jako nejjedovatější had, jako starý satan, který se nechtěl navrátit ve mně, nýbrž oddělil se v těle ode mne a žije nyní sobě samému starý kníže vší lži ve všem těle!

[DB 2.106.10] Tvé velmi otcovské poučení, dané těmto deseti chudým, bylo sice o sobě dobré, ale jedno v něm musí ještě být opraveno a to ve věci mnohoženství.

[DB 2.106.11] Hle, máš zcela pravdu, že jsi označil mnohoženství jako Mému řádu úplně odporující a také jsi jim rovněž tak správně ukázal vždy platný příbytek hada a smrti;

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Desktop Impresum