Help

jakob-lorber.cc

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nájdení 120 - 140 z 3247

[DB 1.154.3] Věru, pravím vám: Kdo praví: „Milují Boha a své bratry!“ má však něco před svými bratry a nesdílí to s nimi tak, aby jemu zbyl jen díl nejmeí, ten jest ještě pln sebelásky a není Otce hoden! Kdyby někdo měl deset bratrů a měl by však dvanáct jablek, měl by dáti jedenáct jablek bratrům a pro sebe jen polovici jablka dvanáctého, druhou polovici měl by však ještě schovati pro bratry, pak by byl pravým dítětem svatého Otce v nebi a Jeho hoden!

[DB 1.161.8] Ó, Otče! Kdo je s to Tebe kdy dosti milovati. Tobě také tisícátým dílem sotva zpola děkovati, podle nekonečně nejmeí části dětské náležitosti, dětské povinnosti?!

[DB 1.165.13] Já ti pravím, máš dílem pravdu; leč abych tě přivedl na pravé světlo, sdělím ti podobenství, a ty sám se podle něho zařiď a pak je posuď:

[DB 1.165.29] Já jsem skrz naskrz prázdný a pustý. Kdekoli jsem zaklepal znělo to dutě a prázdně. A když jsem pohlédl k nebi, zpozoroval jsem, že je z kovu a že nepropouští ani paprsek i jen nejmeí naděje k jasnějšímu životu.

[DB 1.166.6] Neboť jsem si pomyslel: Mohu-li o Tom, kterého mé srdce tak vřele milujíc pojalo, aspoň sníti jako sní nějaký mladý uchazeč o své nově vyvolené nevěstě, pak jest ostatně již to velká milost, které nejsem ani v nejmeím hoden!

[DB 1.169.7] Ale tak zvaný sanskrit Geberů, Parsů a Hindů nebudiž považován za jedno a totéž písmo; neboť také toto písmo jest předně mnohem mladší a je podobně jako egyptské hieroglyfy jsou zcela temnou odrůdou, plnou velkých omylů, proto je také jejich bohoslužba podle toho ohavným pohanstvím.

[DB 1.171.5] Ano, ano pro slepé jsou velmi mnohé věci lží; neboť, co se jim řekne, jest jim při nejmeím tolik jako lež, protože jsou slepí.

[DB 1.171.24] Když jsem však s ním začal mluviti a dokonce jsem se chtěl státi jeho učedníkem, hleďte, tu mně dal podobenství o nazírání na daleké pohoří a učinil mně rozdíl mezi názorem vypravovaným a vlastním tak názorný, že jsem si při jeho vysvětlování nepřipadal i se svou moudrostí vůči němu jinak nežli jako bych byl teprve vystoupil sotva z těla mateřského!

[DB 1.172.22] Z tohoto podobenství, třeba vyrozuměti, že k živému slitování může býti Mým velkým slitováním pohnut jen živý; jeho slitování bude tedy přijato slitováním Mým, jako by něco bylo. A jako přijímá vítr, větérky vzniklé ovíváním listů a pak jej bere sebou a nechává jím potom ovívat ostatní listy, tak je to i se slitováním člověka s jeho spolubližními, proto má tedy jeden bratr druhému učiniti tolik, kolik je s to z živoucí, ano ze Mne a skrze Mne živoucí lásky, a Já budu pak na jeho skutek a na jeho přímluvu pohlížeti tak, jako by přede Mnou něco byla!

[DB 1.172.26] Hle, kdo se domnívá, že Mne svou přímluvou pohne k spoluslitování neníliž ještě hloupější nežli ten, kdo by se domníval, že ať kdekoli slze ronil, musí tam přijíti moře a jeho slzu přijmouti, aniž by v nejmeím uvážil, co moře jest a kam beztoho dokonce každý potůček směřuje?!

[DB 1.173.13] Vyjasnil ti snad Henoch dokonce včerejší zakyslé podobenství o vzdálených horách?! Anebo tě snad předvedl dokonce nového mluvícího tygra?!

[DB 1.175.24] Nové zrno je nám milejší nežli staré již zvětralé. Toužíme po nových plodech. Novější a mladší lidé, jak mužští tak i ženské, byli nám vždy příjemnější nežli staří.

[DB 1.176.25] Chceš tam jíti, je-li tvá víra snad příliš slabá, aby ses hmatatelně zvenčí i uvnitř přesvědčil, že jeskyně se nalézá úplně ve všem až do nejmeího zrnéčka písku v dřívějším, starém stavu?

[DB 1.178.26] Ó, velký, svatý Otče, nyní až příliš jasně vidím, že se před tebou věčně nikde skrýti nemohu; neboť Ty jsi všude vše ve všem. Ale také vidím, že Tvé milosrdenství jest také nekonečné! Ó, nehněvej se na mne ve Své svatosti, nýbrž buď ve své nekonečné otcovské mírnosti ke mně ubohému, slepému hříšníku, milosrdný a milostivý a dej, až se Ti zalíbí, vzejíti nade mnou Svou svatou vůli a dej možno-li, abych byl jen nejnepatrnějším mezi těmi, kterým se dostalo slitování! Ó, svatý Otče, Tvá svatá vůle se staniž! Amen.“

[DB 1.181.7] Pohleď Země se volně pohybuje, Měsíc, Slunce, rovněž také nesčíslné Hvězdy, které však nejsou nic jiného nežli tobě nepochopitelně různě utvářené Světy jako je tato Země a Slunce taková jako je naše Slunce, - mnohá ještě neporovnatelně větší, tu a tam však také mnohé meí s různým světlem!

[DB 1.181.28] Děkuji Ti, svatý, ano přesvatý Otče, za tak nekonečně mnoho milosti a slitování; nejsem ani nejmeí částky hoden!

[DB 1.181.32] I přišel nyní též Adam a chválil a velebil Abedama, že se osvědčuje dokonce k ženskému pohlaví tak blahosklonně nejvýš milostivý a milosrdný.

[DB 1.182.20] Abys však, milá Ghemelo, mohla uzříti nejmeí díl toho, co vše se těší Mé lásce, utrhni si květinu, která tu právě u tvých nohou na tebe čeká!“

[DB 1.184.8] Jelikož se však vše od největšího do nejmeího musí býti kvůli udržování v dobře odměřených, náležitých vzdálenostech pohybovati a i části jednoho souvislého tělesa musejí v sobě míti aspoň stálý popud k pohybu, pomocí kterého se mohou při zrušené překážce ihned začíti pohybovati, způsobují stále, pod týmiž zákony vždy se vracející pohyby a vzájemně uspořádaná setkání, časové údobí, která lze počítati. A co tato stálost v pohybu způsobuje, totiž opotřebování části na cestě pohybu se dotýkajících a tím buď pomalé anebo rychlejší zanikání věcí, jest onen vše stravující čas. Proto jest tedy také vše časné, též pomíjející, jelikož věci zanikají a opět jiné na jejich místo nastupují, a míra času je tedy určována mizením a vracením se věcí.

[DB 1.184.16] Viz a chápej: při veškerém tomto pohybu ve snu nemohl by však býti na tvé osobě pozorován ani ten nejmeí pohyb, při čemž by byla změna místa!

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Desktop Impresum