Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resultate 20 - 40 van 42354

[HG 1.3.15] Sê vir hulle reguit en gewis: My liefde wag vir hulle, en My arms wil Ek nie eerder sluit, voordat hulle nie almal in my arms sal rus, waar hulle hulle liefdevolste, heilige Vader van aangesig tot aangesig sal aanskou en hul vreugdes nooit ‘n einde sal neem nie. Amen!

[HG 1.3.16] Sê vir almal, wat My soek, dat Ek altyd by die huis is, nooit uitgaan nie, en dat Ek nie net sekere ure of tye gekies het, wanneer ‘n mens na My toe kan kom soos na die konings van die aarde en alle groottes van die wêreld nie. Dus nie net op die Sabbat of ander feesdae nie, maar elke minuut is vir My ‘n hart wat liefhet, aangenaam, en selfs in die nag het Ek nog nooit voor iemand die deur gesluit nie; dus wanneer julle ook al sal klop, wil Ek sê: “Komm binne!”.

[HG 1.3.17] Jy moet en kan dit nou alreeds vrylik sê, of Ek vir jou ooit iets op ‘n sekere tyd genoodsaak het om te doen, en of dit dan nie altyd aan jou vrye wil oorgelaat was, om jou na My toe te begewe en om iets te vra, wat jy wou weet nie, en of Ek ooit ‘n vraag aan jou skuldig gebly het! En het jy vir My uit die hel gevra, dan het Ek vir jou geantwoord; en was jy op die aarde, dan het Ek met jou gepraat; en in die hemele het Ek met jou gepraat. Gedurende die dag en die nag is My oor steeds na jou gerig. Wat jy hier skryf, skryf jy tog net volgens jou eie tyd en wil, en vir My is dit altyd aanvaarbaar, en vir solank as wat jy wil, en hoeveel jy wil, en sien, met My is dit in orde! Daarom sê vir hulle heel getrou: Vir My maak dit nie saak nie; wanneer iemand na my toe kom, daar sal na hom geluister en hy sal aangeneem word!

[HG 1.3.18] Sê dit vir die kinders, dat hulle tog nie die spot met My moet dryf nie, maar dat hulle dit moet ernstig opneem! Sê vir hulle, dat Ek deurgaans geen grapmaker is nie, nog minder enige grap verdra nie; want Ek bedoel dit ernstig met almal, met groot en klein, met jonk en oud, met manlik en vroulik. Geen uitsonderings word by My gemaak nie.

[HG 1.3.19] Want sien, My skepsels, wat niks beteken, vernietig Ek oombliklik en vernietig hulle vir ewig; maar vir My kinders het Ek ook volop strawwe en wil die ongehoorsaamheid tugtig tot op die laaste druppel van hulle bloed, en hulle sal dan beslis herken, dat Ek ten minste die Here in die huis is, indien hulle My dan nie as die liefdevolle, heilige Vader wil herken nie.

[HG 1.4.2] Want sien, as julle vergifnis vir julle sondes wil hê, dan sal vir julle vergewe word, wanneer julle ware boete deur Jesus, wie My lewendige woord en die liefde in My is, sal doen, en die poorte van die hemel sal vir julle oopstaan, en wanneer julle wil inkom, kan julle inkom en daar die aangesig van julle heilige Vader, die ewige God Jehova, die Eks is, aanskou.

[HG 1.4.7] Daarom gee Ek by alle liefde vir My, volgens die graad en grootte daarvan, ook onmiddelik die gepasde aandeel van lig by, en dit is ‘n geskenk en heet genade; daarmee vloei Ek, volgens die graad van sy liefde, by elke mens in.

[HG 1.4.8] Daarom, wanneer iemand die liefde het, omdat hy die wet in hom lewendig gemaak het, wat die hoogste liefde is, oor hom sal strome van lig uitgestort word, en sy oog sal die aarde deurdring en sal die dieptes van die hemel aanskou.

[HG 1.4.9] Sê dit vir die kinders, en sê dit vir almal, hulle kan behoort aan enige geloof wat hulle wil - of Rooms, of Protestante, of Jode, of Turke, of Brahmaniste, of donker heidene -, kortom vir almal sal dit gesê word: Op aarde is daar net een ware kerk, en dit is die liefde vir My in My Seun, maar wat daar is die heilige Gees in julle en word aan julle geopenbaar deur My lewendige Woord, en hierdie Woord is die Seun, en die Seun is My liefde en is in My en Ek deurdring dit volledig, en Ons is een, en sodoende is Ek in julle, en jul siele, waarvan die hart My woonplek is, en dit is die alleen ware kerk op aarde. In haar is die ewige lewe, en sy is die alleen saligmaker.

[HG 1.4.10] Want sien, Ek is die Here oor alles, wat daar is! Ek is God, die ewige en magtige, en as sulks is Ek ook jul Vader, die heilige en liefdevollste. En alles dit is Ek in die woord; maar die woord is in die Seun, en die Seun is die liefde, en die liefde is in die wet, en die wet is vir julle gegee. Wanneer julle dit behartig en daarvolgens handel, dan het julle dit in julle opgeneem; dan word dit in julle lewendig en verhef vir julle en maak julle vry, en julle is dan nie meer onder die wet nie maar bo dit in die genade en die lig, wat alles My wysheid is.

[HG 1.4.12] Of meen julle dan, Ek woon in mure, of in seremonies, of in die gebed, of in verering? O nee, daar misgis julle vir julleself geweldig, want daar is Ek nêrens nie, - maar net, waar die liefde is, daar is ook Ek; want Ek is die liefde of die lewe Self. Ek gee vir julle liefde en lewe en verbind My net deur liefde en die lewe, maar nooit met die materie of die dood nie.

[HG 1.5.1] Wie ore het wat kan hoor, die luister, en wie oë het wat kan sien, die kyk; want sien, Ek wil vir julle ‘n groot geheim onthul, sodat julle kan sien, hoe julle liefdevolste, heilige Vader ook van aangesig tot aangesig aanskou en broederlik geniet kan word. Want die kinders moet tot in ewigheid in die groot huishouding van hulle Vader ingewy wees!

[HG 1.5.3] En sien, daar het ‘n groot geruis, gebruis en gewoed ontstaan, en sien, die Liefde het van alle kante angstig en gedruk gevoel, sodat die Liefde tot in sy binnenste begin bewe het! En die Liefde het dit gewaar, en die geruis het ‘n toon word, maar die toon het in die Liefde ‘n woord geword, en die woord het gesê: “Daar sal lig wees!” En daar in die hart, het die vlam van die ontsteekte Liefde ontbrand, en daar was lig in alle ruimtes van die oneindigheid!

[HG 1.5.6] Toe sien die Godheid Sy heerlikheid, en die Liefde het Sy mag gevoel. En toe spreek die Liefde in die Godheid: “Laat ons die gedagtes van die heerlikheid vashou en na buite plaas, sodat hulle vry word en vir Ons kan voel en sien, soos wat Ons hulle voel en sien en Ons vir hulle gevoel en gesien het, nog voor die lig hulle vorms verlig het!”

[HG 1.5.8] Maar al die wesens was nog nie lewendig nie en het nog nie gevoel en nog nie gesien nie, want hulle was nog vorms buite die Liefde, wat in die Godheid vasgevang was.

[HG 1.5.10] Toe spreek die Liefde weereens: “Laat Ons maak, dat hulle hulself erken, sodat hulle dan vir My en deur My ook vir Jou mag erken!”

[HG 1.5.12] En sien, toe het daar drie gevorm, en vanuit hulle het sewe voortgegaan! En die drie was gelyk aan die Liefde, die Lig en die Godheid; en die sewe was gelyk aan die sewe geeste van God, en hulle heet en sal vir ewig heet: 1. Wees lief vir die Liefde. 2. Vrees die Godheid wat doodmaak, - sodat julle nie doodgemaak word nie. 3. Die Liefde in julle is heilig; daarom moet julle vir julle ondermekaar respekteer, net soos die Liefde vir julle in die Godheid respekteer en vreugde aan julle het. 4. Elkeen is sy eiendom en die eiendom van die Liefde van God; daarom moet nie die een die ander een beroof nie. 5. Niemand mag ooit sy aangesig voor die ander bedek nie, sodat die ander een nie kan weet, wie die Liefde is nie, - daarom is julle soos die Liefde, wat julle gemaak het. 6. Julle innerlike moet ook julle uiterlike wees, sodat geen valse roeringe in julle ontstaan en julle tot niet sal gaan nie. 7. Julle uiterlike is die getroue refleksie van julle innerlike spieël, waarin die Liefde van die Godheid Homself aanskou; anders sal die innerlike spieël breek en julle voorkoms sal skrikwekkend word.

[HG 1.5.14] Op hulle eie het hulle hulself, in hul groot mag en alles oorstralende heerlikheid en majesteit, erken en die boonste een van die drie, gelykstaande aan die lig van die Godheid, het in sy begeerte ontbrand, om die Godheid ten volle oor te neem. Deur hom het ‘n groot gedeelte van die geeste ontbrand, wat ook deur hom geword het; en deur hulle het ook die Godheid in sy toorn ontsteek, nes die twee laer geeste van die drie, en slinger toe die bose bende in die dieptes van die dieptes van Sy toorn.

[HG 1.5.20] Toe het hulle tonge weereens los geword; en hulle knieë het gebuig, en hulle het die Liefde aanbid.

[HG 1.5.21] Nou sien verder, wat die Liefde alles gedoen het, en God in Sy Liefde, en die Liefde in God! - En die Liefde was jammer vir die verlorenes; maar die Godheid het begin bewe in Sy toorn, en daar was in al die ruimtes van die oneindigheid van God, ‘n groot donderslag gehoor. En die donderslag het tot die binnenste van die ewige Liefde deurgedring, en die Liefde alleen het die donderslag van die Godheid verstaan, en die donderslag het ‘n woord geword en gesê: “Alle mag sal aan Jou onderdanig wees; doen volgens Jou eie welgevalle en sê net, ‘Dit sal!’, en dit sal gebeur!”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desktop Kommentaar