Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.10.7] Tam, kde se onen velký pás na daleké obloze jeví býti rozdělen, tam pohlížejte rádi a buďte vždy vděčni a hluboce dojati, kdykoli tam pohlédnete, neboť toto místo má vám a také celému stvoření sloužiti za věčně trvající znamení vaši věrolomnosti vůči Mně a Mého tehdejšího rozchodu s Boží svatostí ze slitování s vámi a tento pás na místě, kde se jeví jako opět navázán, má vám připomínati velké zprostředkování věčné Lásky, kterouž jsem od věčnosti mezi nedotknutelnou svatostí Boží a mezi vámi, kteří jste zpronevěřile hřešili opřed tváří jeho bezmezné svatosti.

[1.10.8] A nyní pohleďte, odtud jest tato slza a tam jest místo jejího vzniku!

[1.10.9] A tato slza vyjde jednou vám a vašim potomkům jako krásná jitřenka, která bude osvěcovati všechny národy Země, kteří vás budou v Čase časů následovati ve vašich lítostných a truchlivých šlépějích a napřed ještě bude omývati zemi od páchnoucího bahna hříchu a očišťovati bude vaše slzy lítosti a smutku od nečistoty hada.

[1.10.10] A nyní pohleďte ještě jednou sem: Tuto slzu nechám padnouti na jeden dosud bílý květ tohoto keře mezi dvěma již oplodněnými květy Evinými a z ní jednou vykvete čistá žena, která rozšlape hlavu hadovu. A had ji sice také kousne do paty, ale jed jí neuškodí, a z ní vzejde, co je nyní před vámi, krásná jitřenka všem národům Země, kteří jsou dobré vůle a věčný soud všem vzpurným dětem hada!

[1.10.11] A duchové z Lůna svatosti Otcovy sestoupí tělesně k Zemi a budou vašim dětem zvěstovati velký Čas a způsob příchodu Toho, jenž nyní stojí před vámi a kterého ještě nyní slyšíte a vidíte a budoucně až do zaslíbeného příchodu již neuslyšíte a neuvidíte a podle zaslíbení svatého Otce skrze Mne jako věčné lásky v Něm.

[1.10.12] A nyní jste slyšeli vše, čeho je vám třeba věděti k přijetí Mého požehnání!

[1.10.13] A tak tedy buďte požehnáni rukou moci a rukou síly věčné Lásky svatého Otce a silou Ducha, která z nás obou je svatá, a oplodňujte a množte a naplňte Zemi živým plodem tohoto požehnání.

[1.10.14] A vždycky, kdykoli se budete přibližovati kvůli tomuto požehnání, obětujte Mně napřed svá srdce! Opomenete-li to, pak had, který dosud žije v zlobě Božství také věčně žíti bude, zahubí ve vás plod, a ty Evo, a všechny tvého pokolení budou přinášeti na svět místo plodu požehnání plod záhuby. A oni pak uvedou v záhubu velký počet dětí požehnání a světla, a jejich zuření a běsnění nebude konce: a tak necháte přejíti hřích jako dědictví na všechny, a vaše vina bude viditelná až do velkého Času časů a také po něm.

[1.10.15] A tato Mého milostivého požehnání oběť, vašich srdcí budiž vám dána jako svatá služba, kterou jste Mně povinni konati vždy, kdykoli se přibližujete kvůli tomuto Mému požehnání. Toto nové a snadné přikázání, které jste právě obdrželi z mých úst, budiž prvá církev, kterou zakládám před vámi na Mou památku, a ať vám věčně připomíná skutky slitovné lásky a ať vás přivede zpět k svaté bázni Boží!

[1.10.16] Bezhříšného Ducha jako posla pošlu vám shora s plamenným mečem v ruce aby vás vedl a ukázal vám celou Zemi od jednoho konce k druhému, a osvítí vám bloudění světa a bude vás však také trestati, budete-li se odchylovati od Mých cest.

[1.10.17] Toto vše vám praví věčná Láska ve jménu svatého Otce. Amen.“

Desktop Impresum