Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Usmíření Páně.

[1.10.1] A viz a slyš a pochop a rozuměj dobře, co tu věčná Láska pravil a učinila. – Když dobrý, svatý Otec dokončil tuto velmi vážnou řečí, zvěstující milost za právo a hrozící soudem přestupníkům zákona převeliké milosti a dávající smrt hříchu, tu byla věčná Láska až do nejvnitřnější hlubiny Svého slitovného srdce dojata a zaplakala po druhé slzami soucitu a slzami té nejupřímnější radosti a nejblaženější slasti nad velkou, šetrnou milostí tak předobrého a přesvatého Otce a v nejhlubším dojetí Své celé podstaty pravilo Adamovi a Evě:

[1.10.2] „Adame, ty jsi nyní viděl míjeti před svýma očima strašné soudy Boží i Eva je viděla a skrze tebe pociťovala, nyní však otevru také jí oči a uši, a ona – jakož i všichni, kdož z ní vzejdou podle počtu Hvězd na nebi a podle počtu trávy na Zemi a podle počtu písku v moři, kterýž jest nekonečný – bude ve veškeré budoucnosti vlastníma očima viděti a otevřenýma ušima slyšeti, co učinilo Božství ve Své soudící zlobě, a co poté učinila věčná Láska ve Svém neomezeném slitování

[1.10.3] A do tvého srdce vryl jsem ti zákon, jak jej také vrýti máš do srdce Evina, a na znamení, které má připomínati vám a všem, kteří vás budou následovati soudy Boží za váš hřích, nechám tu a tam vzniknouti hory, které tu budou střídavě hořeti až na konec časů a zanechám vám blesk, který vám má připomínat někdejší zničení, a vždy následující hřmění, které vám má vždy mocně zvěstovati jméno velkého a silného Boha, kdybyste na Něho někdy měli anebo mohli zapomenouti.

[1.10.4] A slzy soucitu a slzy velké milostivé radosti ze svatého Otce jsem nastavěl na věčné znamení jako nové stvoření kol širého prostoru oblohy a ony vám budou svítiti za každé noci Země a budou vás občerstvovati v soumraku života a budou vám zvěstovati nadcházející den.

[1.10.5] A nyní vzhlédněte vzhůru k obloze, svítí v rozmanitém pořádku a v rozmanité skvělosti, - ty, které mají světlo načervenalé na znamení mého soucitu, a které mají světlo bílé na znamení radosti z velké milosti přesvatého a předobrého Otce. A onen bělotřpytný široký pruh nad Hvězdami soucitu a radosti skládající se rovněž z Hvězd pravěku, bělotřpytný od slz Lásky slitující Se již tehdy nad padlými duchy, který se táhne rozsáhlým prostorem uprostřed oblohy, ať vám slouží na znamení věčného, svatého svazku mezi věčnou Láskou, která vám a všem, co tu jest, přikázala povstati a mezi Božstvím soudícím vše podle Jeho věčné svatosti.

[1.10.6] A nyní pohleď sem Adame, a také ty Evo, do Mého levého oka, které nad Mým srdcem dobrotivě a milostivě září naproti vašemu pravému oku, - pohleďte ještě jedna slza visí na jeho řase a hleďte, tato slza jest větší nežli všechny ty slzy, které se již z těchto očí pro vás vyronily!

[1.10.7] Tam, kde se onen velký pás na daleké obloze jeví býti rozdělen, tam pohlížejte rádi a buďte vždy vděčni a hluboce dojati, kdykoli tam pohlédnete, neboť toto místo má vám a také celému stvoření sloužiti za věčně trvající znamení vaši věrolomnosti vůči Mně a Mého tehdejšího rozchodu s Boží svatostí ze slitování s vámi a tento pás na místě, kde se jeví jako opět navázán, má vám připomínati velké zprostředkování věčné Lásky, kterouž jsem od věčnosti mezi nedotknutelnou svatostí Boží a mezi vámi, kteří jste zpronevěřile hřešili opřed tváří jeho bezmezné svatosti.

[1.10.8] A nyní pohleďte, odtud jest tato slza a tam jest místo jejího vzniku!

[1.10.9] A tato slza vyjde jednou vám a vašim potomkům jako krásná jitřenka, která bude osvěcovati všechny národy Země, kteří vás budou v Čase časů následovati ve vašich lítostných a truchlivých šlépějích a napřed ještě bude omývati zemi od páchnoucího bahna hříchu a očišťovati bude vaše slzy lítosti a smutku od nečistoty hada.

[1.10.10] A nyní pohleďte ještě jednou sem: Tuto slzu nechám padnouti na jeden dosud bílý květ tohoto keře mezi dvěma již oplodněnými květy Evinými a z ní jednou vykvete čistá žena, která rozšlape hlavu hadovu. A had ji sice také kousne do paty, ale jed jí neuškodí, a z ní vzejde, co je nyní před vámi, krásná jitřenka všem národům Země, kteří jsou dobré vůle a věčný soud všem vzpurným dětem hada!

[1.10.11] A duchové z Lůna svatosti Otcovy sestoupí tělesně k Zemi a budou vašim dětem zvěstovati velký Čas a způsob příchodu Toho, jenž nyní stojí před vámi a kterého ještě nyní slyšíte a vidíte a budoucně až do zaslíbeného příchodu již neuslyšíte a neuvidíte a podle zaslíbení svatého Otce skrze Mne jako věčné lásky v Něm.

[1.10.12] A nyní jste slyšeli vše, čeho je vám třeba věděti k přijetí Mého požehnání!

[1.10.13] A tak tedy buďte požehnáni rukou moci a rukou síly věčné Lásky svatého Otce a silou Ducha, která z nás obou je svatá, a oplodňujte a množte a naplňte Zemi živým plodem tohoto požehnání.

[1.10.14] A vždycky, kdykoli se budete přibližovati kvůli tomuto požehnání, obětujte Mně napřed svá srdce! Opomenete-li to, pak had, který dosud žije v zlobě Božství také věčně žíti bude, zahubí ve vás plod, a ty Evo, a všechny tvého pokolení budou přinášeti na svět místo plodu požehnání plod záhuby. A oni pak uvedou v záhubu velký počet dětí požehnání a světla, a jejich zuření a běsnění nebude konce: a tak necháte přejíti hřích jako dědictví na všechny, a vaše vina bude viditelná až do velkého Času časů a také po něm.

[1.10.15] A tato Mého milostivého požehnání oběť, vašich srdcí budiž vám dána jako svatá služba, kterou jste Mně povinni konati vždy, kdykoli se přibližujete kvůli tomuto Mému požehnání. Toto nové a snadné přikázání, které jste právě obdrželi z mých úst, budiž prvá církev, kterou zakládám před vámi na Mou památku, a ať vám věčně připomíná skutky slitovné lásky a ať vás přivede zpět k svaté bázni Boží!

[1.10.16] Bezhříšného Ducha jako posla pošlu vám shora s plamenným mečem v ruce aby vás vedl a ukázal vám celou Zemi od jednoho konce k druhému, a osvítí vám bloudění světa a bude vás však také trestati, budete-li se odchylovati od Mých cest.

[1.10.17] Toto vše vám praví věčná Láska ve jménu svatého Otce. Amen.“

Desktop Impresum