Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.225.18] A tu se právě děje často to, že tací lidé mají vidění, mluví s dušemi v záhrobí a dávají se od nich jaksi osobně poučovat a mohou podávat o tom věrné a spolehlivé zprávy také jiným, ještě zcela přirozeným lidem. Kdo jim uvěří, učiní již zcela dobře, - jen nesmí také hned žádat, aby totéž zkusil sám; neboť to se nemůže stát, nedosáhne-li předtím popsané dušení zralosti.

[6.225.19] Každý člověk se má však s důvěrou řídit přijatými dobrými naukami a pak dávat pozor na svou mysl (srdce), avšak také na zlé, v jeho těle často dřímající vášně, které se až příliš jasně projevují v lenosti ve štítění se práce, chlípnosti, sebelásce, tvrdošíjnosti!, pýše závisti, lakotě a vládychtivosti. Těmto vášním má čelit mocí lásky k Bohu a láskou k bližnímu, trpělivostí, pokorou a mírností, pak vůbec nebude mít daleko tam, kde se mu budou citelněji a viditelněji zjevovat dobří duchové.

[6.225.20] Ostatně není však již vůbec člověka, u kterého by nebylo jednou dopuštěno, aby dostal jisté pokyny a dokonce vidění ze záhrobí. Když to však potom člověk pouští vše do větru a nepovažuje to za nic jiného nežli za smyslový klam, pak mu nelze pomoci. Já myslím, že jsem nyní podle věčné pravdy úplně osvětlil tvou pochybnost a námitku a že z toho musí každý poznat, jak je tomu s člověkem na této Zemi. - Máš snad proti tomu ještě nějakou námitku?“

Desktop Impresum