Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.219.16] Pravili farizeové: „Milý a opravdu velmi moudrý příteli! Také to chceme učinit, a jsme o sobě skrytě dokonce přesvědčeni, že onen Galilejec může být a také asi zcela dobře je zaslíbený Mesiáš; ale tu můžeme také my vám říci staré vaše přísloví: Ultra posse nemo tenetur. (Nad možnost nebudiž nikdo přidržován.23) A tak je tomu s námi. Při našem postavení, které zaujímáme, nemůžeme, neboť přiznáme-li se otevřeně za jeho učedníky, budeme chrámem nejnešetrněji prokleti a vystrčeni. Kam potom půjdeme a kdo nám dá stravu a byt?

[6.219.17] Ano, kdyby se tak mohlo žít jako žijí ptáci ve vzduchu, pak by bylo zcela snadné přijmout nauku, která je sice o sobě plna nejčistších pravd, ale nanejvýš se příčí našemu nynějšímu židovství! Můžeme to tedy přijmout a tomu uvěřit jen zcela tajně pro naši osobnost. Veřejně však musíme být proti této věci, protože bychom jinak neměli z čeho žít a kde bydlet. Kdo to pováží, ten zajisté uzná, co jsme anebo nejsme s to učinit.“

[6.219.18] Pravil Říman: „Tato vaše omluva je tak marnivá a prázdná jako vyfouknuté vejce a nemá v sobě ani nejmenší důvod, který by vás mohl zdržovat od přijetí pravdy. Neboť jestliže nyní víte a jistě musíte poznávat Kdo je tento Bohočlověk, pak se nemůžete tázat, co budete jíst, čím se budete odívat a kde budete bydlet. Přebývá-li v Něm nejvyšší Duch Boží, Jenž stvořil nebe a Zemi a vše udržuje a nad vším vládne a na Němž jediném závisí každý dech a tep, pak zajisté také dá těm, kdo v Něho věří a Ho milují, vše co potřebují k živobytí.

[6.219.19] Pohleďte na toto množství lidí zde! Jedí a pijí a jsou zcela dobře oděni. I když byli také již dříve opatřeni oděvem, pak přece jen ne stravou, kterou zde nyní požívají. Také vy požíváte nyní víno, které nikdy předtím v měchu nebylo a jíte chléb, který nikdy nebyl v pekařově peci. Jste-li o tom nepochybně přesvědčeni jako my Římané, jak můžete přicházet s tak prázdnými vytáčkami?!

[6.219.20] Co vám však nakonec prospívá vaše nynější postavení a tělesné zaopatření?! Zajistí vám snad život věčný?! Kdo jednou zaopatří vaše duše, obrátíte-li se zády k Tomu, Jenž jedině vám může učinit, jak vám to Sám dopoledne v chrámu dosti hlasitě přednesl řka, že ten, kdo v Něho věří, neuzří, nepocítí a neokusí smrti navěky?! Poznáváte-li nyní podle své výpovědi, že On je Ten veliký Zaslíbený, pak nemáte vy aniž kdo jiný vážný důvod, abyste v Něho otevřeně přede všemi lidmi neuvěřili a nežili podle Jeho nauky. - Mám pravdu anebo ne?“

[6.219.21] Pravili všichni přítomní: „Ano, vznešený Římane, máš ve všem pravdu; neboť je tomu tak a věčně ne jinak! Blaze každému, kdo má nyní štěstí vidět Pána a slyšet Jeho božskou nauku, jak my všichni požíváme toho štěstí, jehož nejsme ani v nejmenším hodni!“

Desktop Impresum