Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

59. - V Sicharu. - Slabá důvěra obchodníkova v Boží péči ve všedních věcech. Jeho bázeň před Jehovou a blahovolná péče o chudé. Boha máme více milovat nežli se Ho bát!

[1.59.1] „Pane můj a příteli můj“, praví obchodník cestou do zámku, „vidím, že z Tebe mluví čistě božsky klidná moudrost a to tak jemným způsobem, jak jsem ji ještě nikdy z lidských úst neslyšel; ale k zachovávání této Tvé nauky třeba silná důvěra v Jehovu, která se mi přes mou pevnou víru nedostává. Vím, že On to je, jenž vše stvořil a nyní vše řídí, ovládá a udržuje, ale nedovedu si dost živě představit, že by Se mohl a chtěl jako nejvyšší Duch vměšovat do soukromých záležitostí. Neboť pro mě je tak nejvýš svatý, že se sotva odvažuji vyřknout jeho nejsvětější jméno, neřku-li teprve od Něho očekávat, že mi nabídne Svou všemohoucí svatou ruku k pomoci v mých špinavých peněžních záležitostech!

[1.59.2] Ale chudým, kteří přicházejí ke mně také dávám a nechovám psa, aby štěkal na žebráka, aby se bál překročit můj práh. jen nerad vidím, když do tohoto mého zamilovaného háje vkročí cizinci a chudí, protože často svévolně poškozují sady a nové sadby, ač v nich stejně nic nenajdou čím by se nasytili a uhasili žízeň. Zato však jsem vypěstoval asi 20 polních cest odtud velký sad fíků a švestek, jenž je k službám všem cizincům a chudým, jen nesmí poškozovat stromy, pročež jsem tam také ustanovil několik hlídačů.

[1.59.3] Z toho vidíš, že pamatuji na chudé; ale abych proto snad přicházel k nejvznešenějšímu Duchu s prosbou, aby mi spravoval bud pozemsky aneb jen čistě nebesky mé obnosy peněz, toho jsem dalek! Chce-li On něco učinit a nepochybuji, že také již skutečně něco učinil, pak je to v jeho svobodné nejsvětější vůli! Mám však před Ním tak neomezenou úctu, že si sotva troufám Mu za to děkovat; neboť se mi zdá, že takovým čistě hmotným díkem, kterým bych Mu jaksi ukazoval že myslím, že mi může jako nějaký služebník sloužit, bych Mu projevil převelikou neúctu. Žiji a jednám proto pokud možno jako poctivý člověk ze svých Bohem mně propůjčených sil podle zákona a volu a oslu, když vyšlapují mé obilí, hubu nezavazuji; ale velkého Ducha uctívám jen v jeho dni! Neboť psáno jest: „Nevyslovíš jméno Boha svého nikdy nadarmo!“

[1.59.4] Pravím JÁ: „Kdybych již dávno nevěděl, že jsi poctivý a nadmíru bohabojný muž, nebyl bych k tobě přišel. Ale že se bojíš Toho, Kterého bys měl vlastně nadevšecko milovat, to není od tebe úplně správné a proto jsem k tobě přišel, abych ti ukázal, že v budoucnu máš Boha spíše milovat, nežli se Ho bát. Potom Se Bůh k tobě již sníží a bude ti ve všem nejjistějším, nejsilnějším a nejspolehlivějším Pomocníkem!“

Desktop Impresum