Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

58. - V Sicharu. - Pokyny pro život o chování. „Dávat je blaženější nežli brát.“ „Co učiní láska, zůstane navěky dobré.“ Posmrtná bída milovníků světa. Rada Páně týkající se dobrého používání jmění. Jak se docílí Boží požehnání.

[1.58.1] Praví obchodník: „Znám je, jsou to zatvrzelí Sicharisté, kteří svou vírou a smýšlením jsou více pohané nežli děti Izraele. Ale nejubožejší mezi nimi jsou nicméně ti, kteří pocházejí z krajiny u Galilejského moře; jsou to pouzí sluhové hmoty a o něčem vyšším a božském nemají ani potuchy! Pouzí zevlouni! Mág z Persie je jim milejší nežli Mojžíš a všichni proroci a bujná nevěstka z Horní Asie milejší nad zlato a drahokamy! Znám je až příliš dobře; ale abych jim zacpal jejich nevymáchanou hubu, dám je pohostit ve svém velkém zahradním sále. Neboť kdyby nic nedostali, bylo by zle!“

[1.58.2] Pravím JÁ: „Čiň co chceš a můžeš; neboť dát je blaženější nežli brát! Ale příště dávej jen potřebným a chudým a bude-li si někdo chtít vypůjčit od tebe peníze, jsa však bohat a ty poznáš, že ti to co nejbohatěji splatí, tomu nepůjčuj! Neboť půjčíš-li mu, stane se ti vbrzku potají nepřítelem a budeš mít potíž dostat své peníze i s úroky zpět.

[1.58.3] Přijde-li však k tobě chudý a poznáš, že není tak zámožný, aby ti kdy splatil tvé peníze, pak mu půjč a Otec nebeský ti to vynahradí stonásobně jiným způsobem, již na Zemi a z peněz chudému půjčených učiní v samém nebi velký poklad, který tě bude očekávat po tomto pozemském životě vysoko nad hrobem na onom světě.

[1.58.4] Pravím tobě: Co učiní láska na Zemi, to. je také učiněno v nebi a zůstává navěky; co však učiní pouhá světská rozumovost, to pohlcuje půda země a pro věčné nebe nic nezbývá. Co však jsou člověku platné všechny pozemské poklady, utrpí-li přitom škodu jeho duše?!

[1.58.5] Kdo se stará pro zem a pro tělo, je pošetilec; neboť jako lidské tělo má svůj konec, tak jej bude mít i Země! Až však nastane jednou jistě konec Země, na jaké půdě bude pak bydlet ta ubohá duše?

[1.58.6] Já ti však pravím, že každý člověk, je-li mu vzato tělo, ztrácí také zároveň navěky Zemi. A nepořídil-li si ve svém srdci láskou zemi novou, bude se jeho duše muset sama vydat na pospas větrům, mrakům a mlhám a bude zmítána ve věčné nekonečnosti a nenajde nikdy nějaký odpočinek a pokoj, leda ve falešných a nicotných výtvorech své vlastní fantasie, která, čím déle potrvá, tím bude také stále slabší, temnější a nakonec se stane nejhustší nocí a temnotou, z níž duše ze sebe samé těžko kdy najde východisko! Proto čiň budoucně tak, jak jsem ti nyní ukázal; ale pro nynějšek čiň jak chceš a můžeš!“

[1.58.7] Praví obchodník: „Jsi nesmírně moudrý a máš asi ve všech věcech pravdu, ale s tím půjčováním peněz nejsem tak docela srozuměn. Neboť když už si člověk vydělal hodně peněz a nechce je nechat mrtvě ležet, půjčí je raději na mírný úrok, než aby je zakopal, aby mu je zloději nemohli vzít kdyby snad v noci přišli a vypáčili skříně a schránky. Mimo to může člověk z přebytku vždy ještě dát přiměřeně chudým; neboť dám-li najednou všechno a nehospodařím-li s majetkem dobře, nebudu brzo mít nic a nebudu pak s to dát něco četným chudým.“

[1.58.8] Pravím JÁ: „Přenech správné hospodaření Pánu Bohu a dej tomu, koho ti Pán přivede a na svém majetku ztráty neutrpíš! Copak nemáš mnohá a velká pole, louky a zahrady plné ovoce a hroznů a nejsou tvé rozsáhlé stáje plné volů, krav, telat a ovcí? Hle, obchod s tím ti nahradí při Božím požehnání v plné míře vždy to, co jsi během roku rozdal opravdově chudým; ale co dáš do peněžních ústavů boháčů, nebude ti shora nikdy nahrazeno a budeš mít mnoho starostí a stále se budeš tázat, zda ty ústavy spravují tvé peníze dobře. Pročež čiň jak jsem ti předtím řekl, tak budeš mít dobrý a bezstarostný život a všichni chudí tě budou mít rádi a budou ti kde jen možno žehnajíce sloužit a Otec v nebi bude vždy žehnat tvému počínání; a hle, to bude lepší nežli ty stále větší starosti o peněžní ústavy!“

Desktop Impresum