Help

jakob-lorber.cc

6 nájdení

[DB 3.366.26] Jsou ještě jiné zvířecí druhy na Zemi, které si takto budují a zřizují své příbytky, že lidé sami, naleznou-li je, velice nad nimi žasnou, ale tyto příbytky se nicméně velmi snadno poznají jako díla zvířecí, protože se vyskytují stále ve stejném způsobu a tvaru. Také látka, z níž jsou budovány, může být zajisté zkušeným chemikem analyzována, z čeho se skládá, ale stavební materiál lze právě tak málo z přírody uskutečnit, jako látku, z níž přede pavouk své vlákno, včela staví své buňky a hlemýžď svůj dům. A jak je tomu s takovými zvířaty, tak je tomu také o nemnoho lépe s vlastními předadamity (viz také Velké evangelium Janovo, sv.8, kap.72 Vyd. orig.), kteří se vyskytují v lesích Afriky a tu a tam Ameriky.

[BM 37.2] Uprostřed sálu stojí velký kruhový stůl z nejčistšího průhledného zlata, spočívající na 12 nohách z rozmanitých drahokamů. Kolem stolu je postaveno z nejčistšího zlata právě tolik stolic, kolik je nyní v tomto sále hostí. Podlaha tohoto sálu oslňuje bělostí čerstvě napadlého sněhu a strop sálu je světlemodrý a lesknou se na něm nejkrásnější hvězdy. Sál má 24 oken, 12 stop72 vysokých a 7 stop širokých, kterými vniká do sálu nádherné světlo, a lze jimi spatřovat krajiny nikdy netušené nádhery a vznešenosti. A na stole je sedm chlebů, vedle velkého nádherného poháru naplněného nejvzácnějším vínem.

[RB 1.53.3] Po chvíli tohoto jakoby marného hledání praví dosti rozrušený Messenhauser: „Ale vždyť já stále říkám – tento nejdůležitější dokument pro naši nevinu se při těch posledních nejnešťastnějších záležitostech zcela ztratil, anebo byl snad dokonce úplně zničen! Co nám nyní prospěje všechno naše hledání? Ztraceno je to, ztraceno! Nezachrání-li nás z tohoto vězení snad za noci a mlhy nějaký dobrý génius, pak jsme beze všeho ztraceni! Neboť očekávat milost u těchto soudců bylo by ještě větším šílenstvím, než kdyby se někdo domníval, že by celé stádo tygrů nic neudělalo člověku, který by velmi zmužile kráčel mezi nimi! Nyní jsme již jednou v rukou pravých ďáblů a tu není ani milosti, ani slitování! Neboť kde sedí u soudu Mínós, Aiakos a Rhadamanthys70 tam obchází hrůza samého satana, neřkuli nás tři ubohé hříšníky! Uvidíte, že za nepříliš dlouho přijde sem k nám mírný pan auditor71 s profousem72 a bude nám předčítat, co nejmilejší rozsudek smrti, a to s takovou stoickou lhostejností, jako by měl před sebou místo lidí jen pár žížalek, které mají být rozšlapány! Pravím vám: Budeme zastřeleni!“

[VEJ 6.201.11] Muži pak přistoupili k farizeovi a tázali se ho zcela příkře: „Hle, znáš tuto ženu, kterou jsi dnes ráno v oděvu Římana za peníze svedl k cizoložství? Že jsi to byl ty, dokazuje tvá ostříhaná hlava a oba tě již zdaleka poznali! Co tomu nyní říkáš? Hle, nás je počtem as 72 a poženeme tě nyní před římský soud. Co tomu nyní říkáš?“

[VEJ 6.228.15] Poté žádalo sedm farizeů, aby několik silných mužů, kteří seděli u stolu se ženou šlo s sebou a nesli jim peníze. I vstali všichni, počtem 72, šli s oněmi sedmi a přinesli těžkých 1000 liber zlata a to již za hodinu. Když byli všichni v sále, složili podle Mé rady zlato ve 100 těžkých pytlích k nohám Lazarovým a Lazar poděkoval nejprve Mně, že ho činím hodným milosti, aby se směl postarat o chudé a pak teprve pochválil také oněch navrátivších se sedm, že také oni Mne ve svých srdcích poznali.

[VEJ 9.108.17] Pravil jsem JÁ: „Co se staráte o to, konám-li co chci Já? Dovedu-li každé rostlině opatřit vhodnou stravu a každému zvířeti přiměřenou jemu potravu, pak zajisté budu také vědět, jak opatřit a poskytnout tomu či onomu člověku duchovní potravu. Vy jste stále kolem Mne a slyšíte a vidíte vše; všimněte si však také jak jednám s lidmi a jak je poučuji podle druhu jejich duše a čiňte rovněž tak a budete mít dobrý výsledek! Tito čtyři budou však jen do zítřejšího poledne u Mne a nicméně se Mně mají stát nástrojem; proto je, ježto jejich duše jsou tak schopné, činím také rychleji způsobilé pro tento úřad, podobně jako jsem také učinil 72 učedníků v Emausích. Rozumíte-li nyní tomu, upokojte se!“

Desktop Impresum