Help

jakob-lorber.cc

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nájdení 140 - 160 z 649

[DB 3.241.5] Jsme daleci toho, abychom snad platili tyto kněze ze státní pokladny tudíž každému budiž řečeno: „Hle, chrám je tučné sousto! Budeš tam postaven jako kočka. Budeš-li chtít žrát, pak hleď toto sousto uchopit!“ A můžeme být předem přesvědčeni, že v několika letech bude naše říše oplývat všemožnými nejdůmyslnějšími divy a lid pro samou zbožnost a oddanost si nebude vědět vůbec rady.

[DB 3.248.9] Skládala se ze tří oddělení. Jedno, to nejznamenitější, bylo umělecké bludiště; ale chodby tohoto bludiště nebyly snad uzavřenou zdí, nýbrž sestávaly z velmi ozdobných tyčkových plotů, takže z jedné chodby bylo možné vidět do sta jiných chodeb.

[DB 3.248.10] A když se k poškádlení ukázala tu a tam nějaká krásnější bohyně, nemohl však ctitel takové bohyně nicméně k ní; a i když jej mnohdy také oddělovala od ní i jen jediná stěna tyčkového plotu, musel však nicméně dělat často největší okliky, aby se k ní dostal.

[DB 3.263.10] Na toto pozvání jistě přijde, i když se silnou stráží! A co potom bude mluvit k němu Agla, o tom ji už náležitě poučím. Jen jí musíš dovolit, aby mně dala s sebou nějaké pověření, aby Fungar-Hellan jistě uvěřil v mé poslání k němu! A já myslím, že se věc opět poddá.

[DB 3.267.11] Když mně však toto oznámil a já jsem se brzy přesvědčila o jejich velké zlomyslnosti, tu uchvátila mou celou mysl mocná pomsta. Jako přítelkyně dala jsem pak všechny tyto ženy svými přestrojenými biřici přivést sem do mého sálu, kde se musely ihned svléci. Poté jsem je dala přivázat ke sloupům a pak jsem si sama jako královna a vládkyně nad životem a smrtí poddaných zchladila na nich nejžhavější pomstu.

[DB 3.270.12] A Gurat lehce se vzchopil a křičel: „Ó, Aglo, Aglo, nebeská Aglo! Ty mně chybíš; tento bol mne stráví! Musel jsem tě sice vnějšně propustit, ale ach, mé srdce, mé srdce, to se od tebe nemůže nikdy oddělit!“

[DB 3.293.1] Kolem hořícího paláce kněžstva byly však postaveny ihned stráže a nepřipustily nikoho, kdo by snad chtěl hasit. Hasičům bylo pouze přikázáno, aby dali pozor na nejbližší domy velko a maloobčanů, aby nechytly od velkého požáru paláce, který tu stály sice ze všech stran silně odděleny, ale při svém plném žáru šířil požár nicméně žhoucí déšť na sousední budovy, takže tím byly vystaveny největšímu nebezpečí.

[DB 3.298.5] Vy jste sice odpustili lidu všechny ustanovené daně a zavedli jste za to neustanovené a jaksi dobrovolné daně, ale právě toto zavedení dalo všem vašim vazalům příležitost, aby neustanovené daně tak uzpůsobili, že nyní není již žádný poddaný ani hodinu jist před mocnou žebrotou. A nedá-li nějakému takovému žebrákovi, čeho žádá, pak začne žebrák činit poddanému ihned nejstrašnější výhružky, a jestliže se poté poddaný neobrátí, vzdálí se pak žebrák za proklínání a za strašného zaklínání.

[DB 3.298.6] A hle, neuplyne pak ani den, a již se všechna zaklínání zakuklenými přírodními a pekelnými kouzelníky všudybyly vyplní. V tomto okamžiku bývá nejvýš neslýchaným způsobem mučeno na tisíc poddaných a příští hodinu to čeká již tisíc jiných!

[DB 3.305.4] Kdyby se horníci a kněži tohoto chrámu snad vzpírali a chtěli zabránit dělníkům, pak tu bude ihned silné oddělení bojovníků a kněží, jakož i horníci budou pohnáni k poslušnosti ostrou mocí a všichni tvrdošíjní budou ihned usmrceni.

[DB 3.307.6] Na tento rozkaz pustilo se ihned 600 zákopníků do práce, odměřili přesně vzdálenost a hloubili díry ihned do země. Když vyšlo slunce, bylo každé oddělení již pod zemí a zdí. Poté byly do min ihned vloženy pytle s výbušnými zrny, přiloženy zápalné šňůry a na vnějších koncích zapáleny. V několika minutách po strašném výbuchu byla již velká část zdi ve zříceninách, a armádě byla otevřena široká vstupní brána.

[DB 3.307.10] Fungar přivolal ihned oddíl vojínů a ten se pustil ihned do těchto zajatců, jejichž počet byl asi 5.000. Nebyl ušetřen ani jediný.

[DB 3.309.7] V deseti hodinách byl chrám obklíčen, a zničující velký oddíl se odebral k chrámu a žádal o vpuštění.

[DB 3.312.1] Když průvod s tvrdými kajícníky došel za doprovodu celého oddělení prohnaných vyzvědačů a jejich strážce a v průvodu nyní Fungar-Hellana samého se všemi jeho dvorními důstojníky na místo, kde předtím stál chrám a kde se také v malé vzdálenosti odtud nacházela ve skalní stěně známá díra, tu přistoupil přední vyzvědač k Fungarovi a pravil:

[DB 3.322.1] Když se Fungar- Hellan přesvědčil sám o vyzvědačích vysočiny, udělil své armádě rozkaz, aby se od oddílu k oddílu soustředila hromadně na bodech přechodu a aby byla připravena k boji všude, kdekoli by zpozorovala nejmenší výpad se strany nepřítele. V celku ať se nechová jako moc útočná, nýbrž jako moc obranná a ochranná.

[DB 3.366.5] Z pohoří, která se táhnou téměř středem Švédska a Norska, vycházelo silné pásmo horské v nejzazším severu až k pohoří Uralskému, spojovalo se s ním ve stálém stoupání a mělo v úpatí šířku 100, ano až 200 německých mil. Toto pásmo horské se však také spojovalo s nynějšími pohořími Dánska a odtud dále s oním pásmem horským, které ještě dodnes více méně odděluje planinu Evropy od hornaté dnešní německé Evropy a Švýcar, a tak byla tedy pohoří švýcarská spojena s Uralem a Ural Střední Asií s vysokým Tibetem. To byl tedy nepřetržitý horský věnec, jehož i nižší části měly ještě vždy výšku mezi 5-6000 stopami nad hladinou mořskou. Nebyly však všude stejně pevné, a proto při pádu středních moří v oné době s mořem hlavním nespojených, který bude ještě popsán, byly vodními přívaly prolomeny a v různých směrech odplaveny.

[LAO 3.28] Poslyšte však také vy, ženy laodicejské: Takto tomu chce Pán, náš Bůh od věčnosti, abyste byly dokonale poddány svým mužům v Kristu Pánu. Neboť v muži máte hlavu Kristovu.

[BM 11.1] Nyní pohleďte, náš muž dostihl již moře a žádná šíje už neodděluje nekonečné vodstvo tohoto moře, což právě prýští z bezmezného nerozumu a v přiměřené formě jej znázorňuje anebo značí to onen stav člověka, v němž nemůže dospět téměř ke zcela žádné představě čehokoli, a tím je zřejmě bez pojmu a podobá se nejúplnějšímu bláznu, u něhož se všechny jeho pojmy chaoticky sbíhají v moře nesmyslu.

[BM 12.5] Zde pod mýma nohama je sice ještě sucho a stojím ještě na půdě sice velmi poddajné, ale přece jen stěží mě ještě nesoucí; ale kdybych popošel dále buď zpět anebo kupředu, jak by se mi potom dařilo?! Jistě bych klesl do bezedné propasti, do tohoto nekonečně velkého vodního hrobu! Proto musím zde již zůstat civět po všechny věky, což bude pro mě každým způsobem nádherná zábava!

[BM 15.13] Hle, mohl bych vedle Luthera uvést ještě velmi mnoho bratrů, kteří se v nejtemnější době přece odvážili před celým světem vyznat čisté Boží slovo, a hle, světská knížata žádnému z nich hlavu od těla neoddělila. Zato se však dařilo zle tomu, kdo byl čistého ducha a ocitl se ve vašich rukou.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Desktop Impresum