Help

jakob-lorber.cc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nájdení 100 - 120 z 649

[DB 2.252.13] Láska a život mohou však být odděleny a láska se pak podobá ledové hroudě, v níž není tepla; život o sobě se pak stává prostým ohněm, jenž ničí a hledá si v tom snesitelné zmírnění.

[DB 2.252.15] Tak také může být podstatně odděleno slovo vycházející z lásky a života a ze světla a moudrosti.

[DB 2.252.20] Teprve Tento Bohočlověk vám přinese pravý, věčný život; do té doby budete žít jen z Mé lásky oddělený život.

[DB 2.259.10] Neboť nikdo nemá sílu ani moc života v sobě než jen tu, kterou jsem mu Já propůjčil. Aby byl člověk samostatný, dal jsem mu ze Sebe také úplně svobodnou vůli a všechny jemu propůjčené životní síly jsem učinil poddanými této svobodné vůli, která je od Mé božské základní vůle zcela jako u nějakého druhého boha úplně oddělena. A jaká je svobodná vůle, taková je také jeho láska a pak všechno jeho poznání.

[DB 2.260.15] Budeme-li však moci poznat tě svým porozuměním - to ovšem zcela nepochybně tak, jako poznáváme, že jedna a jedna jsou dvě, pak se poddá láska sama sebou a bude muset nepomíjejícně udržovat jako onen nezvratně pravdivý základní počet a Bohu nebude nikdy zapotřebí Své národy soudit, nýbrž vždy je jen oblažovat.

[DB 2.262.15] Pohleď, tento Chudý je velký, svatý, láskyplný, nebeský Otec všech andělů a lidí, Tvůrce všech věcí a všechny věčnosti a všechna nekonečnost jsou poddány Jeho nejsvětější a nejmocnější vůli.

[DB 2.274.12] Věříš-li tedy ve věčný život, jsi velice na omylu; neboť mimo Boha a mne nemá nic věčného, a tedy nezničitelného trvání. Bůh, protože je v Sobě Samém prvopodstatně v nejvlastnějším věčném bytí a já, protože nejsem myšlenkou jako ty a veškeré stvoření z Boha, nýbrž nezničitelná, bytostná, oddělená část Božství Samého.

[DB 2.274.14] Mohl by ses sice se svou nynější životní sílou, které je rovněž nadmíru malou částí božské podstaty, od Boha tak jako já úplně oddělit, a takto mít také věčné trvání, kdybys tomu rozuměl. Kdybys však toto učinil, pak by s tebou nekonečně větší moc Božství rovněž tak strašně zacházela, jako zachází nyní se mnou, a ty bys pak se svým věčným trváním nadmíru málo získal, ježto je zajisté lépe nebýt, než mít takové bytí, jako je mám já.

[DB 2.280.13] Henoch jí odpověděl: „To vím tak dobře jako ty; neboť tvá chata mi musí být poddána, jelikož mi Pán odevzdal veškerý vrchní duchovní úřad na Zemi. Ale přesto pravím tobě já, jediný velekněz Boží na Zemi: Jdi k onomu Muži pro blaho všech žen této krajiny; neboť nepůjdeš-li tam, pak se ti Pán neobjeví. Následuj tedy mé rady.“

[DB 3.10.3] Nesmíš zde však považovat snad hmotu věcí za mrtvou proto, že pro tebe neprojevuje vědomí, neboť hmota není mrtvá, vládnou v ní velmi mocné síly a hmota sama o sobě není ničím jiným než jen výrazem všude se projevující Boží síly vůle a moci; nýbrž mrtvým si musíš představovat jen to, co se na základě svobody vůle od Pána obdržené svévolně snad od Pána oddělilo a chce pak bez Boha z vlastní síly dále trvati.

[DB 3.18.14] Proto učiním nyní na této zemi to nejkrásnější. Dám se jí zajmout až k smrti a ponechám jí na této Zemi všechnu moc, i všechny hvězdy jí budou poddány.

[DB 3.24.18] Nuže, hle, Já jsem musel na to celé stvoření přetvořit a musel jsem žehnat místo dokonalému plození, plození nedokonalému s výhradou, že na toto plození nebudu moci dříve shlédnout, dokud se zděděné zlo ze základní podstaty satany úplně nestráví nejčistší láskou ke Mně, neboť v Adamovi i v Evě zůstala nutně část satany, což se vzájemně ustavičně musí dychtivě napadat, protože to má, i když oddělenou, nicméně však zvláštní, přirozenost satany.

[DB 3.30.1] Tato odpověď Páně Muthaelovi všechny až na Henocha, Lamecha a Kisehela mocně zarazil. Nevěděli si tu rady, a proto byli v srdcích neobyčejně stísněni, neboť všichni otcové tehdy k velké cti jejich srdce milovali nadmíru své ženy a považovali je za největší dary z nebes a velmi mnozí považovali dobré a hodné ženy také za výše a Mně značně blíže postavené než sami sebe, a to z toho velmi snadno pochopitelnému důvodu, že tehdy panny, jakož i ženy, byly velmi cudné, jemné, trpělivé, oddané, poslušné, pokorné, domácké, přitom však byly také prvotně značně většího ženského půvabu a krásy než v této nynější, jak duchovně, tak i tělesně zcela zkažené době.

[DB 3.35.14] Aby však někdo uplatňoval lásku k bratrům, k tomu jistě nepotřebuje úctu, ježto láska je síla, která se vždy snaží jen rovné spojovat, ale co je nerovné, odděluje jako plevy od pšenice.

[DB 3.41.6] To je správný řád hodnostní, který jsme obdrželi od Pána Samého, ale při takových příležitostech, kdy dáváme bratrům hostinu, nemají stát tři oddělené stoly, nýbrž jen jeden, abychom pojedli u něho všichni navzájem jako úplně rovní bratři a sestry!“

[DB 3.41.7] Když toto Lamech od Henocha uslyšel, dal ihned stoly srazit k sobě, a tak byl ze tří oddělených stolů jen j e d e n bratrský stůl.

[DB 3.42.2] „Poslyš, nejmilovanější, nejvznešenější bratře a jediný veleknězi Páně, více než polovina pozvaných hostů nemá, jak sám můžeš vidět, místo u spojeného stolu. Budeme-li je tudíž muset oddělit a připravit pro ně stůl druhý, nebudou se cítit poníženi, bude-li je nutné posadit k druhému stolu a nebudou-li se tedy moci posadit u stolu, u něhož budeme sedět my a kde ses již vlastně posadil ty?“

[DB 3.75.11] Je-li duch mocnější než hmota, pak ji tlačí a učiní si ji úplně poddajnou. Je-li však hmota vítězem nad duchem, pak duch hyne a jako život těžce a nadmíru bolestně trpí, nesa stále a stále nejvýš tísnící břímě smrti hmoty, a to je pak duchovní smrt.

[DB 3.88.9] Toto éterické tělo však, ježto musí zaujímat také určitý prostor, může, chce-li tomu Pán, zcela dobře být ještě pevně udrženo hrubší hmotou a nemůže se od ní oddělit dřív, než tomu chce Pán.

[DB 3.90.7] Hle, z tohoto důvodu se zajisté také nemohu tak úplně oddat radosti jako ti, kteří, jak bylo řečeno, nikdy před tebou, ani před Bohem nehřešili.“

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Desktop Impresum