Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.3.7] Toto vše praví dobrý hospodář a spořivý Otec všem Svým dětem, aby se polepšily, aby se jednou ujali dědictví, které jsem jim od věčnosti tak věrně připravil a uchoval.

[1.3.8] Svým přátelům a bratrům tedy řekni ve vší lásce Já, jejich přelaskavý Otec, jsem již otevřel Svou náruč, abych je vesměs na věky tiskl k Svému srdci. Ať se ode Mne již neodvrací, nýbrž ať upřeně hledí do tváře Mé, a Mé oko jim řekne, ano bude jim hlasitě zvěstovati, jak velice je miluji a jak upřímně to s nimi myslím.

[1.3.9] Řekni jim: Já jsem jejich hříchy s Mých očí odklidil a umyl je do běla jako sníh; nyní již není překážky. Já jim již nechci být neviditelným Otcem ať Mne stále vidí a se Mnou laškují a se radují; všechny starosti ať svěří nyní Mně.

[1.3.10] Ó, s jakou radostí se budu o ně příště starati. Ó, co jsou všechny radosti a blaženosti Mých nebes pro Mne, Otce oproti radostem a blaženostem být Mými milými dětmi milován jako jediný, pravý Otec!

[1.3.11] Hle, všechny blaženosti vám dám za tuto jedinou blaženost, kterou jsem určil jen pro Sebe, a proto také nemají děti nazývati Otcem nikoho jiného nežli Mne, Mne jen zcela jediného; neboť Já jím také jsem a jsem jím také plným právem a nikdo Mi nemůže vzíti to právo, ježto Já jsem ten jediný, jedinečný a mimo Mne není již žádného.

[1.3.12] Hle, budu ti je všechny (to jest tvé přátele a bratry; pozn.vyd.orig.) jmenovati jménem: H1 L V1 T S S A A S S (výklad těchto 10 písmen jest na konci tohoto svazku; vyd.) Ať přijmou všichni Můj Otcovský pozdrav, a ještě dnes chtějí-li, budou jim brány nebes, to jest. oči jejich ducha otevřeny, a Já budu ještě dnes přebývati v jejich srdcích. Jen jedno ať ještě s vytrvalostí činí, totiž ať své tělo myjí ve studni, v níž je živá voda a ať vezmou hůl, která je zpola černá a zpola bílá; ať jí v půli zlomí a černou část ať hodí světu pod nohy a bílou část ať podrží pro sebe na znamení, že se navždy rozešli se světem a s jeho tělem.

[1.3.13] To však znamená tolik, že mají vážně v sebe vejíti, zcela se poznati a pak Mně ve svém srdci věrně a pravdivě přednésti své nalezené nedostatky. Já vyhladím nečistotu z jejich srdcí a naplním je ohněm Své božské otcovské lásky. A takto očištěni ať se pak ukážou knězi zpovědí a ve zpovědi; a potom přijdu a budu s nimi konati u oltáře hostinu radosti.

[1.3.14] Řekni jim ještě k tomu, ať nenaráží v církvi a na církev; neboť každý pokrm, který Já doporučuji, očišťuji pro toho, kdo jej chce v duchu a v pravdě požívati, a potom ať jej požívá bez starosti. Co Já dávám Svým dětem jest čisté a nebude vnější formou znesvěceno pro ty, pro které jsem to požehnal. Chrámu požehnám a místo, kde se budou nacházeti bude svaté; neboť Já, jejich svatý Otec budu tu uprostřed nich, kamkoli půjdou, a ani vlas na hlavě nebude jim zkřiven.

[1.3.15] Řekni jim zcela určitě a jistě: Má láska čeká na ně, a Svou náruč dříve neuzavru, dokud všichni nespočinou v Mé náruči, kde budou tváří v tvář hleděti na svého přelaskavého, svatého Otce a radostem jejich nebude nikdy konce. Amen!

[1.3.16] Řekni všem, kdož Mne hledají, že Já jsem stále doma, nikdy nevycházím, a že jsem neurčil jen určité hodiny nebo doby, kdy lze ke Mně přijíti jako ke králům země a ke všem velkým světa. Tedy nejen v sobotu anebo ve svátek, nýbrž v každé minutě jest Mně milující srdce milé, a ani v noci jsem ještě nikdy nezavřel před nikým dveře; kdykoli tedy zatlučete, řeknu „dále“!

[1.3.17] Musíš a můžeš již nyní svobodně říci, zda jsem tě kdy k něčemu v určitý čas přinutil, či zda nebylo ponecháno vždy tvé svobodné vůli, by ses odebral ke Mně a tázal na cokoli, co jsi chtěl věděti, a zda jsem ti kdy zůstal dlužen jedinou odpověď! A když ses Mne tázal z pekla, odpověděl jsem ti; a když jsi byl na zemi, mluvil jsem s tebou; a v nebích mluvil jsem s tebou. Dnem a nocí je Mé ucho stále obráceno k tobě. Co zde píšeš, píšeš přece jen podle svého času a volné chvíle, a Mně je to vždy zcela vhod, a pokud chceš, a kolik chceš, a hleď, Mně je to vhod! Proto řekni jim zcela upřímně; Mně je zcela jedno, kdy ke Mně někdo přijde, bude vyslechnut a přijat!

[1.3.18] Řekni dětem, aby se mi neposmívali, nýbrž ať to berou vážně. Řekni jim Já nejsem naprosto žádným šprýmařem ani nějakému žertu nerozumím; neboť míním to vážně se všemi, s velkými i s malými i s mladými i se starými, s muži i s ženami. U Mne výjimek není.

[1.3.19] Neboť hleď, Své tvory, kteří se k ničemu nehodí, rozdrtím okamžitě a zničím na věky; ale pro Své děti mám též množství trestů a neposlušné budu trestati do poslední kapky krve a pak jistě poznají, že jsem aspoň Pánem v domě, když Mne již nechtějí poznávati jako milujícího, svatého Otce.

[1.3.20] Běda však těm, kdož Mé otcovské trestání zneuznávají a nesprávně si vykládají! Pravím ještě jednou: běda jim Ty Otec zavrhne a oni budou mít co dělati se svým neúprosným Bohem. To pravím tobě jako špatnému, línému sluhovi. Amen. Já Jehova Amen.

Desktop Impresum