Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.3.16] Řekni všem, kdož Mne hledají, že Já jsem stále doma, nikdy nevycházím, a že jsem neurčil jen určité hodiny nebo doby, kdy lze ke Mně přijíti jako ke králům země a ke všem velkým světa. Tedy nejen v sobotu anebo ve svátek, nýbrž v každé minutě jest Mně milující srdce milé, a ani v noci jsem ještě nikdy nezavřel před nikým dveře; kdykoli tedy zatlučete, řeknu „dále“!

[1.3.17] Musíš a můžeš již nyní svobodně říci, zda jsem tě kdy k něčemu v určitý čas přinutil, či zda nebylo ponecháno vždy tvé svobodné vůli, by ses odebral ke Mně a tázal na cokoli, co jsi chtěl věděti, a zda jsem ti kdy zůstal dlužen jedinou odpověď! A když ses Mne tázal z pekla, odpověděl jsem ti; a když jsi byl na zemi, mluvil jsem s tebou; a v nebích mluvil jsem s tebou. Dnem a nocí je Mé ucho stále obráceno k tobě. Co zde píšeš, píšeš přece jen podle svého času a volné chvíle, a Mně je to vždy zcela vhod, a pokud chceš, a kolik chceš, a hleď, Mně je to vhod! Proto řekni jim zcela upřímně; Mně je zcela jedno, kdy ke Mně někdo přijde, bude vyslechnut a přijat!

[1.3.18] Řekni dětem, aby se mi neposmívali, nýbrž ať to berou vážně. Řekni jim Já nejsem naprosto žádným šprýmařem ani nějakému žertu nerozumím; neboť míním to vážně se všemi, s velkými i s malými i s mladými i se starými, s muži i s ženami. U Mne výjimek není.

[1.3.19] Neboť hleď, Své tvory, kteří se k ničemu nehodí, rozdrtím okamžitě a zničím na věky; ale pro Své děti mám též množství trestů a neposlušné budu trestati do poslední kapky krve a pak jistě poznají, že jsem aspoň Pánem v domě, když Mne již nechtějí poznávati jako milujícího, svatého Otce.

[1.3.20] Běda však těm, kdož Mé otcovské trestání zneuznávají a nesprávně si vykládají! Pravím ještě jednou: běda jim Ty Otec zavrhne a oni budou mít co dělati se svým neúprosným Bohem. To pravím tobě jako špatnému, línému sluhovi. Amen. Já Jehova Amen.

Desktop Impresum