Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Hanoch, syn Kainův zákonodárce.

[1.22.1] A hle, tu jedli a činili po nějakou dobu, jak jim bylo přikázáno. Kain nyní poznal opět svou ženu a zplodil s ní syna a dal mu jméno „Hanoch!“, to jest. „čest Kainova“.A Kain svolal k sobě všechny své děti a pravil: „ Děti, vidíte nového (syna) bratra, kterého mně dal Pán za pána nad vámi, jímž jej učiním, aby byl pořádek mezi vámi a učiněn konec vašim svárům a hádkám. A on vám dá přikázání a bude chváliti věrné a trestati přestupce, abychom se také my stali národem velikým a slavným jako děti Boží, které nepotřebují zákonů, jelikož mají lásku, která je činí svobodnými a nás pak položil následkem mého hříchu pod jejich nohy, které nás rozšlapou, nebudeme-li jsouce bez zákona a řádu, míti jednoho, který by nás zastupoval a před jejich velkou mocí ospravedlňoval.

[1.22.2] Hleďte, jejich Bůh jest také náš Bůh; ale oni v něm mají dobrého Otce - my však Soudce! Otec zná jejich lásku. A Jeho oko a ucho jest u nich. Ale ne tak jest tomu u nás. My jsme ponechání sami sobě a můžeme jednati, jak chceme; chceme-li však trvati, jsou nám zákony a řád nutné. Nebo jinak tu může nyní ve sváru a hádce zabíti podle své libovůle jeden druhého a tak se před časem naplní nádoba spravedlnosti my pak vesměs zahyneme na nás se řítícími velkými břemeny našich ohavných činů. Proto se všichni mocně sebeřme a snášejme kameny, velké i malé, a zbudujme příbytek vysoký a pevný pro něho, a kolik nás je, pro každého příbytek malý, ve velkém kruhu kolem příbytku jeho, aby všechny přehlédl a pozoroval jejich chování. On však jako kníže ve vašem středu bude osvobozen od jakékoli práce, a bude jísti od vašich rukou.

[1.22.3] Pro nynějšek jsem však ve jménu spravedlnosti Boží jako otec váš, všech zákonodárcem a běda tomu, kdo bude neposlušen mých přikázání! Má kletba ho tvrdě postihne; tehdy však nebude žádného slitování nad prokletým v mém srdci, kde již nepřebývá láska, nýbrž jen spravedlnost.

[1.22.4] Hleďte kde přebývá láska, tam jest slitování a láska platí za právo; kde však přebývá jen spravedlnost, tam může platiti jen právo za právo a soud za soud, odplata za odplatu, věrnost za věrnost, poslušnost za zákon, soud za neposlušnost, trest ze přestupek, kletba za zrádcovství a smrt za smrt.

[1.22.5] A posvěcením tohoto mého výroku budiž to, že vám nyní všem přísahám u nebe a jeho neúprosné spravedlnosti a u Země, tvrdého příbytku kletby Boží, že každého přestupce postihne přísně a důkladně, co jsem vám zde nyní všem jako otec a kníže sdělil svými ústy.

[1.22.6] Potom však přijde váš bratr jako váš pravý pán a zákonodárce podle svého spravedlivého názoru a svobodné libovůle, - proto také bude prost zákona, dokud neuzná ze dobré, aby tento zákon opět zrušil.

[1.22.7] Nyní jest vám známa má vůle, a podle toho jednejte a konejte, chcete-li obstáti v přísnosti spravedlnosti skrze zákony pro řád k uvarování soudu, který by jinak postihl všechny, kdyby nebylo ustanoveno ve spravedlnosti soud za soud.“

[1.22.8] A hle, tu všichni odtud odešli a přiložili ruce k dílu, aby tedy postavili město a pracovali na něm šedesát let. Protože se jim budovy často zřítily, potřebovali mnoho času k vybudování příbytku nového knížete a mohli jej dokončiti teprve tehdy, když jsem byl ve snu ukázal Hanochovi, jak mají stavěti, jelikož Mně bylo líto ubohých dětí, které při této stavbě padly a byly vystaveny mnohému velmi špatnému zacházení se strany sice dosud podle řádu přísného, zákonitě právního Kaina, jenž vedl nyní své jako tyran pod velkou hrůzou a pod velkou bázní a úzkostí z trestů bez milosti a slitování, ježto v něm nebylo lásky spravedlivě v poslušnosti vůči všem zákonům, - při tom však nepovážil, že poslušnost, která byla pouhým důsledkem velké bázně není vlastně ani v nejmenším poslušností, nýbrž pouhou sebeláskou. Neboť kdo miluje sama sebe, ten zachovává zákon jen z čisté bázně před trestem, který při přestoupení zákona vždy jistě následuje, neboť se převelice slitovává sebou samým, pociťuje-li bolest trestu ve své nejapné slabosti; nalezne-li však i nejmenší příležitost, kdy je ve svém srdci nepozorován, bude klnouti zákonu a jeho dárci a brzy jej pošlape nohama.

[1.22.9] A mohli-li takový sebrati nějakou větší sílu, pak vypadne dvojnásobně krutě (na všechny zákony, ať už dobré či zlé a zruší a zničí je i s lásky nemajícím zákonodárcem. (NB. To ať také dobře uváží všichni vůdcové a zákonodárci této doby, neboť také je očekává podobný osud, domnívají-li se že strach jest jediným prostředkem k udržení řádu a jejich výhod z němé tím poslušnosti otroků; ostatně všichni jednou dříve nebo později, buď zde anebo jistě vždy na onom světě tvrdě pocítí, jaké plody přinesou zákony, které nemají svůj původ v nejčistší, nejnezištnější Lásce.)

[1.22.10] Neboť hle, Kain jednal proto tak jaksi právně krutě, že nenalezl vždy úplnou milost a ochotu u Mne, kdykoli po nějakém zlém skutku ronil slzy lítosti. Toho jsem však nemohl učiniti proto, že jeho lítost měla na zřeteli jen ztrátu milosti, nikdy však Mou lásku.

[1.22.11] A hle, kdo takto truchlí, ten netruchlí v opravdové hloubce pro ztrátu života, nýbrž spíše jen pro blažený život; a jeho lítost jest tedy falešná, protože mu nic nezáleží na úplném znovu spojení se Mnou. A i kdybych mu pak také chtěl dáti, čeho nežádá a nechce, pak by takovouto záměnou vůle obdržel jen smrt, protože svobodná vůle jest nejvýš vlastní život člověka.

[1.22.12] A hle, tak tomu bylo též u Kaina, ježto on vyobcoval lásku a za to se chopil spravedlnosti nepováživ, že bez lásky není spravedlnosti a že spravedlnost jest vlastně sama nejvyšší láska, bez níž by vše zaniklo a muselo nutně zaniknouti.

Desktop Impresum