Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Nový řád bohoslužby a života.

[1.17.1] A když byl vykonal přesně slovo Boží a navrátil se opět k svým, kteří ho se vší touhou svých srdcí očekávali a vykonal také tu oběť podle návodu věčné Lásky a odevzdal pak Adamovi prázdnou nádobu podle způsobu a významu, jak mu to bylo přikázáno, tu otevřela věčná Láska opět andělova ústa a pravila:

[1.17.2] „Ábeli, velmi poslušný synu Mé žehnající slitovné Lásky, jmenuji tě nyní knězem a učitelem všech tvých sourozenců a utěšitelem tvých rodičů. A tak budeš každé soboty ráno, když vyjde Slunce, přinášeti oběť nejkrásnějších plodů, které později ještě přesněji označím a budeš je večer, až Slunce zajde, zapalovati ohněm lásky, který ti ukáži, jak je přirozeně skryt v kameni a jak jej lze vždy z něho obdržeti! A hlavy své nepokryješ od půlnoci až opět do příští půlnoci, aby byla volná k přijetí Mé velké milosti; všichni tvoji bratři obnaží však hlavu teprve zrána a pokryjí ji opět k večeru. Sestry tvého těla ať zahalují svou tvář a hlavu po celý svatý den, jen Eva smí pohlédnouti kol středu denní doby třikrát směrem k Božímu oltáři.

[1.17.3] Adam ať nepokrývá však hlavy nikdy po celý čas svého bytí na znamení, že je otcem vašeho těla a že ho máte vždy podle jeho hlavy poznati úctu a lásku jemu všude osvědčovati.

[1.17.4] Běda tomu, kdo by se opovážil kdy vstoupiti v něčem svému otci do cesty! Na toho pohlédnu s hněvivýma očima; neboť hlava otcova jest podobna svatosti Boží. Každý může být vyslyšen, kaje-li se v srdci; ale kdo se dotkne nejnepatrnější části Mé svatosti, toho její nevyhasitelný oheň uchvátí a stráví v něm každou kapku lítosti a bude napříště zničen na věky.

[1.17.5] A kdo se dotýká zlým srdcem své matky a jest proti její lásce, na toho ve vší nesnázi již ani nepohlédnu. Neboť matka jest jako láska ve Mně, kdo jí opovrhuje, ten bude krušně kráčeti po horkých cestách Jehovy.

[1.17.6] Proto také, je-li bratr proti bratru, ztratí Mou milost, a Mé slitování daleko bude od něho; a neváží-li si někdo své sestry, před tím bude Mé srdce uzavřeno.

[1.17.7] Neboť vaši bratři jsou také bratři Mé lásky a vaše sestry jsou rozkoší očí Mé lásky.

[1.17.8] Proto ctěte otce, a milujte matku, a buďte si navzájem poddáni ve vší lásce, abyste se mohli báti Mého jména Jehovy a tím mohli milovati Mou Lásku a mohli se dáti vésti velkou svatostí Mého Ducha v den Mé velké svatosti trojně k dosažení moudrosti sedmeré za šest dní lásky, abyste před Mýma očima spravedlivě jednali.

[1.17.9] A nyní budeš, Ábeli, všechny tvé bratry učiti také různým pracím a každého práci jiné, aby si mohli navzájem sloužit a raditi v rozmanité moudrosti.i

[1.17.10] A své sestry budeš učiti připravovati vlákna z trávy a rostlin, a také je budeš učiti v širokých pruzích je plésti a připravovati z nich oděv pro jejich bratry a pak také pro sebe, aby byla v platnosti v řádu svém zachovávána Láska.

[1.17.11] Adamovi, Evě a tobě dám však Já oděv shora, rozdílný barvou, - Adamovi bílý, Evě červený a tobě modrý se žlutým zakončením. Tyto barvy ať nikdo nebere pro svůj šat, nýbrž ať barví svůj šat pestře, ale nebudiž v něm žádná černá skvrna a také žádná trhlina, - leč, kdo by zhřešil, ať v lítosti svůj šat roztrhne a potře uhlím a hlavu posype popelem na znamení, že jest hříšníkem přede Mnou a že roztrhl šat milosti, protože se pomazal barvou neposlušnosti a že smrt přišla na něho!

[1.17.12] Kain ať pak požádá nejkrásnější sestru, která sluje „Ahar“ anebo „krása Evina:“, a ať s ní vejde ven na pole a udělá do země brázdu nástrojem který tu nalezne již připravený; ať do brázd naseje zrna, kterých tu mnoho nalezne, a plod ať pojmenuje „pšenice“; a až pšenice dozraje a jádro bude pevné a klasy hnědé, ať vybere pečlivě zrní z klasů a rozetře mezi kameny a mouku náležitě vodou navlhčí a zhněte z ní těsto, a těsto ať potom položí ne plochý kámen, který se rozpálí Sluncem a nechá je na něm ležeti třetinu dne a potom ať je odtud vezme a dá mu jméno „chléb“, ať vezme pak tento chléb, rozlomí a Bohu zaň poděkuje a pak jej se svou ženou Ahar požije.

[1.17.13] A kdykoli bude sklízeti se svých polí, ať Mně také prvých deset snopů obětuje.

[1.17.14] Zůstane-li Mně věren, přijmu vždy se zalíbením jeho oběť se Země; zapomene-li však na Mne, nebude jeho oběť přijata a stoupati k nebi, nýbrž zůstane u jeho nohou na zemi.

[1.17.15] A tak ať žije a množí své pokolení; ale napřed Mně třikrát obětuje srdce své a sedmkrát srdce Ahary. Opomene-li to, bude jeho nevěra za dne objevena, a stane se zlý, a had bude pak žíti skrze něho a bude pak žíti dál a dále ve všech jeho dcerách, které se tím stanou krásné zevně, ale tím ošklivější vnitřně a zahubí všechny své syny a nakazí svým jedem děti Mé lásky a odvrátí Mně Mé syny.

[1.17.16] A Já jednou jeho pokolení zcela vyhladím se země! Toto vše mu pevně řekni a připomeň mu přitom Mé svaté jméno Jehova a Můj den sobotní!

[1.17.17] Tobě pak zbožný Ábeli, ukáži stádo mírných zvířat a dám ti je pásti. A jméno, které jim dáš bude jejich pravé jméno, a zavoláš-li je jejich jménem, poznají tě jako pastýře a za tvým hlasem půjdou všude.

[1.17.18] A Budoucně Mně již nebudeš obětovati plody, jako po návratu z hory Jehovovy, nýbrž prvence svého stáda, kteří jsou nejkrásnější a nejčistší plody o nichž jsem se ti zmínil již dříve.

[1.17.19] A sice položíš napřed napříč ohniště suché dřevo, na to pak položíš krvavou oběť, pak Mně vzdáš díky a zapálíš to ohněm, který jsem ti ukázal jak jest v kameni a vezmeš z něho podle Mé rady.

[1.17.20] A na znamení, že tvá oběť je Mi libá, bude její kouř stoupati vždy rychle k nebi, jakoby měl velmi naspěch. Popel, který přikryješ kamenem, necháš po tři dny na oltáři ležeti, třetího dne pak tam přijdeš a kamen s popele odstraníš a hle, krásný pták s lesknoucím se peřím se zvedne z popele a poletí k nebi. A potom přijde vítr a odvane popel do všech krajin Země k někdejšímu vzkříšení všeho těla, jímž jsou skutky pravé lásky skrze moudrost svatého Ducha, jenž bude dán ve velkém Čase časů a všem cizincům, kteří po něm budou prahnouti.

[1.17.21] Jísti budete společně ráno, v poledne a večer, - ale vždy velmi střídmě a stále ve velké bázni Páně, když jste Mu byli vždy napřed a potom poděkovali, aby bylo pokrmu požehnáno a tím mu byla smrt odňata.

[1.17.22] Jestliže někdo toto kdy opomene, zpozoruje ihned zlé následky. Kdo to opomene třikrát, toho potrestám dlouhým spánkem; kdo to však opomene těžkopádně z lenivosti ztloustne jako vůl a ztuční jako vepř a zhloupne jako osel, a děti se mu budou posmívati a z plna hrdla smáti ošklivosti jeho postavy. A bude-li se chtít státi podobným těm, kdož jsou vždy poslušní, bude se musiti mnoho postiti a jísti suchý chléb.

[1.17.23] Kdo to však opomene ze ztrnulé neposlušnosti a z podceňování tohoto Mého snadného přikázání z Lásky k vám, an toho přijde touha smilstva a všeho nevěstkářství, protože upadne snadno do hříchu a jím do smrti a bude mu přestáti velký boj, aby potřel silného hada Evina svádění a nepohlédnu na něho dříve, dokud ve velké lítosti nezvítězil nad svým tělem.

[1.17.24] Zrána jezte plody stromů; v poledne však jezte ze stromu života; a k večeru pijte mléko a med, který dám pro vás shromažďovat na větvích stromu mnohými zvířátky vzduchu nebe, které pojmenujete „celie“ (jež dnes nazýváte „včely“). Jméno celie znamená pak tolik jako, „starost nebe“. A třetího dne před sobotou porazte ovci, očistěte ji od krve a pak ji za dne při ohni z kamene upečte a k večeru ji vesele pojezte.

[1.17.25] A také Kain a jeho žena Ahar ať přijdou k vám a pojedí s vámi maso onoho jemného zvířete; ale jinak ať zůstává Kain na poli a pojídá tam svůj chléb s ovocem.

[1.17.26] A nyní víte vše, čeho je vám nyní zapotřebí. A přijde-li na Zemi studená doba k její posile, pošlu vám shora oděv z ovčí kůže pro Adama, Evu a pro tebe, kůže z ovcí poražených k večeři ať tvoji bratři seberou, nechají usušiti na slunci a uschovají k pokrytí svých těl za chladné doby podle příkladu, který ti dám shora. A až kůže uschnou, ať je v čerstvé vodě sedmkrát umyjí, načež budou kůže měkké a čisté, zcela způsobilé k své dobré potřebě.

Desktop Impresum