Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

246. - Vykoupení SVĚTNÉHO ČLOVĚKA.

[6.246.1] (PÁN:) „Jako nyní vy, tak ještě nesčíslně mnozí budou z něho vycházet a to tak dlouho, dokud všechno v něm souzené a v zajetí držené nepřejde v nejsvobodnější duchovní život; a dokud tento celý Světný člověk nebude úplně rozložen ve svobodné a samostatné duchovno, dotud také bude trvat dále soud a peklo. A tak se nemusí nikdo z vás starat, že snad nejhoršího druhu pekelní duchové špatně pochodí v utrpeních a trýzních, které si připravili sami.

[6.246.2] Doba oběhu tohoto Slunce kolem jeho Centrálního slunce činí asi 28.000 pozemských let, kteréžto údobí je tedy pro Slunce samo jedním rokem, což značí tolik jako rok na Slunci.

[6.246.3] Ještě nežli byla tato Země, vykonalo Slunce jako takové čím je nyní, tuto cestu pro vaše pojmy již nesčíslněkrát, avšak také i s touto Zemí již tak častokrát, že pro množství takovýchto slunečních roků neznáte ve svých počtech vůbec tak velké číslo a ještě méně bylo by možno vyšetřit číslo pro to, kolikrát ještě až do svého úplného rozkladu vykoná tento svůj velký oběh. Pravím vám: eony eonů takových slunečních let bylo by tu považovat téměř za nic!

[6.246.4] Co je však stáří nějakého Planetárního slunce naproti stáří Centrálního slunce sluneční Oblastí, které tu bylo nesmírně dlouho ještě předtím, nežli i jen jedno Planetární slunce svítilo Planetám kolem něho kroužícím?! A co je opět tato doba trvání naproti Centrálnímu slunci slunečního Vesmíru a jak zase téměř zcela ničím je trvání tohoto Slunce naproti trvání Centrálního slunce slunečního Vševesmíru a jak téměř zcela ničím je trvání tohoto Slunce naproti Pracentrálnímu slunci ve Slupkovém globu, které je v podstatě praprvou babičkou všech Sluncí a Světů v jednom Slupkovém globu?!

[6.246.5] Který počtář může tu určit, jak staré je jedno takové Pracentrální slunce a jaké stáří bude ještě mít?! Kolik z něho již vzešlo Centrálních sluncí a kolik celých Oblastí slunečních, které se již dávno zcela rozložily a kolik nových nastoupilo na jejich místo již před nepředstavitelně dlouhými dobami a kolik jich bude ještě po nepředstavitelně dlouhých dobách rozloženo a kolik nových přijde opět na jejich místa?!

[6.246.6] Avšak také toto pracentrální slunce bude jednou rozloženo, až budou předtím v nekonečně dlouhých údobích rozložena všechna ostatní Slunce z něho, avšak dávno ještě ne tak brzy celý velký Světný člověk; neboť jako je odumírání u člověka ponenáhlé, tak je tomu také u velkého Světného člověka.

[6.246.7] Proč se stává tělo zestárlého člověka ponenáhlu vždy slabší a slabší? Protože v něm časem odumírají a nečinnými se stávají určitá vlákna a nervy, - což způsobuje stárnutí a slábnutí těla. A přece může přitom člověk ještě po mnoho let žít, aniž by něco ztratil na své duchovní síle, zejména žil-li vždy podle vůle Boží. A tak tomu také jednou bude s velkým Světným člověkem. Budou-li v něm také již rozloženy eony Slupkových globů, přesto ještě bude moci pro vaše pojmy nekonečně dlouho dále trvat; neboť Slupkové globy jsou v něm to, čím jsou u vás lidí vaše vlákna a nervy.

[6.246.8] Tento vám nyní popsaný velký Světný člověk je v nejvšeobecnějším obrysu onen předtím vám vylíčený ztracený syn, který se nyní obrací a Otec, Který mu jde vstříc, jsem nyní mezi vámi Já jako člověk a Já ho přijímám opět do Svého otcovského domu v každém člověku, který žije podle Mé nauky.

[6.246.9] Blaze hříšníku, jenž koná pokání a kajícně se ke Mně navrací! Avšak ať si nikdo nepředstavuje, že celkové všeobecné obrácení snad nastane v krátkém údobí a že obyvatelé pekla aneb soudu budou snad snášet a úpět příliš krátké doby za své ohavnosti následkem jimi vytvořeného nepořádku! Nejtvrdošíjnějším bude ovšem trpět nejdéle a těm, kdož vejdou dříve do sebe, méně. - Porozuměl jsi tomu, zákoníku, nyní dobře?“

Desktop Impresum